Menu
Město Příbor
Příbor

Jak to u nás chodí - výběrové řízení

Volná pracovní místa obsazovaná formou výběrového řízení

Na základě výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, jsou v rámci Městského úřadu Příbor obsazována:

- úřednická místa na dobu neurčitou,

- veškerá místa vedoucích úředníků (na dobu neurčitou i určitou).

Pokud se rozhodnete podat přihlášku do výběrového řízení v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky, budete muset přesto některé zákonem požadované přílohy (výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení, bude-li vyžadováno) doručit vyhlašovateli poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Příbor.

Místa obsazovaná bez výběrového řízení

Obsazování volných pozic na městském úřadě může probíhat bez vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o:

- úřednická místa na dobu určitou (zejména zástup za dočasně nepřítomného úředníka – např. z důvodu mateřské /rodičovské dovolené či déletrvající pracovní neschopnosti),

- místa, jejichž náplní není výkon správních činností (zejména práce manuální, servisní a pomocné).

Přestože ze zákona není podmínkou vyhlášení výběrového řízení, i v tomto případě se v praxi přikláníme k vyhlášení výběrového řízení.

Jaké dokumenty potřebujete, hlásíte-li se na referentské či vedoucí pozice:

 1. přihlášku – ta musí obsahovat přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis

 2. životopis - ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 3. výpis z evidence Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

 4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 5. souhlas se zpracováním osobních údajů - nepovinný formulář součástí vzorové přihlášky

Jaké další dokumenty potřebujete, hlásíte-li se na vedoucí pozice:

Pro jmenování vedoucího úřadu a jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zákon č. 451/1991 Sb., §4 odst. 1. a 3.) a to doložení:

 1. osvědčení vydaného federálním Ministerstvem vnitra (lustračním osvědčením )

 2. čestné prohlášení

(Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.)

Jak podat přihlášku:

 • prostřednictvím datové schránky,

 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem,

(Elektronicky máte možnost podat přihlášku e-mailem na epodatelna@pribor-mesto.cz se zaručeným elektronickým podpisem. Případně bez zaručeného elektronického podpisu, přičemž zde platí povinnost dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, podat současně přihlášku s vlastnoručním podpisem uchazeče.)

 • osobně nebo prostřednictvím doručovacích služeb na adresu:

  • Město Příbor,

  • Městský úřad,

  • k rukám tajemníka městského úřadu,

  • náměstí Sigmunda č. p. 19, 742 58 Příbor

Nezapomeňte vše doručit včas. Přihlášku a povinné dokumenty dle zákona úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, č. 312/2002 Sb., doručte na podatelnu městského úřadu, v termínu uvedeném v oznámení, v obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTEVÍRAT, s uvedením adresy podavatele.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 15 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Výběrové řízení

Výběrové řízení vyhlašuje tajemník městského úřadu spolu s požadavky na danou pracovní pozici. Ke každému výběrovému řízení rovněž ustanovuje výběrovou komisi.

Výběrová komise posoudí zaslané dokumenty přihlášených uchazečů, přičemž vybraní uchazeči mohou být pozváni e-mailem nebo telefonicky k ústnímu pohovoru, popř. i k písemnému testu.

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrová komise po projednání pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu, ve které uvede pořadí kandidátů dle vhodnosti na předmětnou pracovní pozici.  Jednání výběrové komise je neveřejné. Uchazeči mají právo do této zprávy nahlédnout. Zpráva o posouzení uchazečů slouží jako doporučení tajemníkovi městského úřadu pro rozhodnutí, se kterým z uchazečů uzavře pracovní smlouvu. V případě výběrového řízení na vedoucího pracovníka rozhoduje o jeho jmenování rada města.

Vybraný uchazeč je kontaktován telefonicky a je dohodnut termín možného nástupu.

Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení úspěšní nebyli, jsou po ukončení výběrového řízení o této skutečnosti informováni zpravidla e-mailem.

Výběrovým řízemím to nekončí

Po nástupu k nám vás v nové pozici plavat nenecháme. Využíváme systém mentoringu, který slouží zejména k řádnému začlenění nového zaměstnance do našeho kolektivu a osvojení si potřebných znalostí a dovedností. Během adaptačního procesu se vám bude věnovat zkušený mentor, který se vám bude věnovat po odborné stránce a rovněž vám sdělí i všechny podstatné informace o chodu úřadu.

Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat na tajemnik@pribor-mesto.cz.

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

24.6.2024 21:06

Aktuální teplota:

17.5 °C

Vlhkost:

69.6 %

Rosný bod:

11.9 °C