Menu
Město Příbor
Příbor

Užitečné odkazy a kontakty

Seznam subjektů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, sociální péče a prevence

Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí

Poskytuje sociální poradenství rodinám s dětmi, osobám v hmotné nouzi, osobám ohroženým sociálním vyloučením, seniorům, osobám se zdravotním postižením atd.

Kontaktní údaje:

Adresa: Freudova 118, 742 58 Příbor

Telefon: 556 455 470, 731 130 866

Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Najzarová

Email: soc@pribor-mesto.cz

Webové stránky: pribor.eu

Městský úřad Kopřivnice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice vykonává 3 dílčí agendy: agendu sociálně-právní ochrany, agendu kurátora pro děti a mládež a agendu náhradní rodinné péče.

Kontaktní údaje:

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Telefon: 556 879 471

Kontaktní osoba: Bc. Dagmar Oprštěná, DiS.

Email: dagmar.oprstena@koprivnice.cz

Webové stránky: koprivnice.cz

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místa Příbor, kterou zřídilo Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., poskytuje bezplatně odborné sociální poradenství v oblastech pracovně právních vztahů a zaměstnanosti, sociální pomoci a sociálních dávek, pojištění, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, ve finanční a rozpočtové problematice (dluhové poradenství), zdravotní problematice, občansko-soudních řízeních, v oblasti veřejné správy, trestního práva, ústavního práva a ochrany spotřebitele.

Kontaktní údaje:

Adresa: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, v přízemí Městského úřadu Příbor

Telefon: 556 709 403

Kontaktní osoba: Ing. Alena Bršťáková

E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz

Webové stránky: czp-msk.cz

Úřední hodiny v Příboře: úterý 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 (odpoledne pro objednané klienty)                

Základní škola a mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

Organizace poskytuje předškolní a základní vzdělávání dětem s takovou úrovní rozumových schopností a postižením, která jim nedovolují prospívat na běžné základní a mateřské škole včetně souvisejících služeb - hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, masáže, plavání, svozy dětí a žáků do zařízení, pobyty dětí a rodičů u moře, speciálně pedagogická péče a rehabilitace.

Kontaktní údaje:

Adresa: Smetanova 1122, 742 21 Kopřivnice,

Telefon: 556 810 242, 737 207 446 

Kontaktní osoba: PhDr. et Mgr. Marek Poruba, ředitel

E-mail: info@detske-centrum.cz

Webové stránky: detske-centrum.cz

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace           

Hlavním cílem organizace je poskytování poradenských služeb pro děti, žáky, studenty, jejich zákonné zástupce a pro školská zařízení.                             

Kontaktní údaje:

Adresa: Žižkova 3, 740 01 Nový Jičín

Telefon: 556 771 144

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Novák

E-mail: reditel@pppnj.cz

Webové stránky: www.pppnj.cz

Centrum pro rodinu Kopřivnice, z. s.

Základním cílem spolku je přispívat svou činností  k upevňování stability manželství, ke zlepšování vztahů, k prevenci vztahových problémů v rodině a k trvalému posilování základních funkcí rodiny. A to prostřednictvích rodinných konsultací, přednášek, besed, tematických programů a mediací. Nově organizace nabízí také rodinnou terapii.

Kontaktní údaje:

Adresa: Štramberská 378/2, 721 21 Kopřivnice

Telefon: 605 056 070

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Müllerová

E-mail: info@cprkoprivnice.org

Webové stránky: cprkoprivnice.org

Rodinná a manželská poradna Nový Jičín, Centrum psychologické pomoci, p. o.

Poradna je určena pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, pro osoby v krizi (bez omezení věku). Poskytované služby jsou bezplatné. Klienti mohou vystupovat anonymně. U nezletilých dětí se předpokládá spolupráce dalších členů rodiny. Pro objednání se není třeba žádná doporučení.

Odborné sociální poradenství

Poradna nabízí odborné sociální poradenství psychologické a sociální (manželské a párové, rodinné, individuální, krizové, rozvodové, porozvodové atd.).

Oblast náhradní rodinné péče

Rovněž poradna nabízí poradenství v oblasti náhradní rodinné péče (odborné psychologické posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči, kurzy odborné přípravy pro budoucí pěstouny, osvojitele a děti, psychologické a sociální poradenství (pro adoptivní a pěstounské rodiny), uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče atd.).

Kontaktní údaje:

Adresa: Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín

Telefon: 556 702 265, 777 499 633

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Kremzerová

E-mail: nj@cepp.cz

Webové stránky: cepp.cz

Sociální byty

Obecní byty ve městě vyčleněné pro sociální účely jsou určeny osobám v tíživé sociální či bytové situaci, osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Kontaktní údaje:

Adresa: Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, Freudova 118, 742 58 Příbor

Telefon: 556 455 471, 556 455 470

Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Kyjovská

E-mail: kyjovska@pribor-mesto.cz

Webové stránky: pribor.eu

„Šatník“ Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě pořádá v Příboře každoročně na jaře a na podzim sběr šatstva a obuvi, které občané nepotřebují, a nabízí je osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Kontaktní údaje:

Adresa: Jičínská 238, 742 58 Příbor
Telefon: 556 725 359; 737 286 554
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Drahomíra Bičánová
E-mail: bicanova@diakonieostrava.cz
Webové stránky: diakonie.cz

  • Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.

Azylový dům a noclehárna

Sociální služby jsou určené osobám od 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a mají zájem svou situace řešit. Organizace může poskytnout nocleh a podporu při zajištění základních lidských potřeb důstojným způsobem a v přijatelných podmínkách.

Kontaktní údaje:

Adresa: Horní 1113, 742 21 Kopřivnice

Telefon: 556 821 811

E-mail: azyl.dum@sssmk.cz

Webové stránky: sssmk.cz

  • Terénní program na Novojičínsku, Renarkon, o. p. s.

Terénní program

Posláním Terénního programu na Novojičínsku je vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, minimalizovat rizika spojená s užíváním nealkoholových drog a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním. Svými aktivitami usilují o motivaci uživatelů nealkoholových drog směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí.

Kontaktní údaje:

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Telefon: 723 946 507, 602 492 871

E-mail: tpn@renarkon.cz

Webové stránky: renarkon.cz

Poradenská místa

Posláním Poradenského místa je poskytování služeb základního poradenství pro osoby závislé na alkoholových a nealkoholových drogách, nebo drogami ohrožené, jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby. Poradenské místo je součástí Terénního programu na Novojičínsku.

Poradenské místo v Novém Jičíně je otevřeno každý pátek od 9:30 do 12:00 hodin. Kontakt: 602 492 871

Poradenské místo v Kopřivnici je otevřeno každé pondělí od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 13:00 do 15:00 hodin. Kontakt: 723 946 507.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Kamarád

Poskytuje dětem od 6 do 26 let bezpečné a podněcující prostředí k trávení volného času. Kontaktní místo, kde mohou uživatelé sdílet nejen své problémy, ale také individuální zájmy. Klub nabízí socioterapeutické činnosti, volný i řízený program. Pracovníci poskytují uživatelům intervence v problémových a rizikových tématech. Služba je poskytována anonymně.

Kontakt:

Adresa: Francouzská 1181, 742 21 Kopřivnice

Telefon: 773 770 474, 713 770 468

Webové stránky: armadaspasy.cze

DOMINO, o.p.s

Domino je krajskou neziskovou organizací pro děti, mládež a rodinu. Domino poskytuje mnoho různých služeb jako například komunitní centra pro rodinu, všelijaké zájmové kroužky, dětské tábory, taneční školu, vzdělávání pracovníků, dobrovolnickou práci a další. Zajišťuje rodinám poradenskou podporu v nepříznivé či tíživé životní situaci. Poradenství poskytují odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog), a to prostřednictvím osobní konzultace, telefonicky či emailem. Dále pořádá besedy a vzdělávací semináře pro rodiče týkající se výchovy a péče o děti.

Kontakt:

Adresa: Za Humny 167, 741 01 Nový Jičín

Telefon: 577 218 708, 577 211 809

E-mail: kcr.nj@idomino.eu

Webové stránky: idomino.eu

  • Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytují dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče.

Kontakt:

Adresa: Rodinná 2719/57, 700  30 Ostrava-Zábřeh

Telefon: 774 567 236

E-mail: ostrava@ranapece.cz

Webové stránky: ranapece.cz

Poradna rané péče MATANA

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.

Služba je určena pro rodiny s dětmi do 7 let věku s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s autismem, s opožděným či odlišným vývojem a s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození z oblasti Krnovska, Bruntálska, Opavska, Vítkovska, Rýmařovska, Kravařska, Hlučínska a  Novojičínska.

Kontakt:

Adresa: Slezská diakonie, Poradna rané péče MATANA, Hlubčická 9, 794 01 Krnov

Telefon: 731 191 868

E-mail: ranapece@sdk.cz

Webové stránky: slezskadiakonie.cz

Středisko výchovné péče Nový Jičín

Středisko výchovné péče poskytuje diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby rodičům a jejich dětem v situacích, které se jim nedaří zvládat. Základním cílem je nastavení pozitivní změny v dosud negativním vývoji.

Spolupráce s klientem má různé formy, je možno poskytnout jednorázovou intervenci, krátkodobou i dlouhodobou spolupráci.

Klienty střediska výchovné péče mohou být děti do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci a děti, u nichž rozhodl o zařazení do střediska soud. Služba je bezplatná.

Kontakt:

Adresa: Dlouhá 54, Nový Jičín 741 01

Telefon: 730 895 977

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Macíček

E-mail: svpnj@email.cz

Webové stránky: svp-novyjicin.cz

Organizace a sport

Volby 2024

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

KODIS

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
1
3
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
3
8
2
9
2
10
2
11
3
12
2
13
3
14
2
15
2
16
3
17
2
18
1
19
20 21 22 23 24 25
2
26
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1 2

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

21.5.2024 14:05

Aktuální teplota:

27.0 °C

Vlhkost:

51.9 %

Rosný bod:

16.3 °C