Menu
Město Příbor
Příbor

Aktuality

 

Výsledky dotazníkového šetření žáků druhého stupně místních

základních škol – protidrogový vlak

V letošním roce žáci druhých stupňů místních základních škol navštívili protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN, který byl přistaven na hlavním nádraží v Kopřivnici.

Jedná se o ojedinělý projekt protidrogové prevence, který v České republice organizuje nadační fond NOVÉ ČESKO. Cílí na děti a mládež ve věku 12-17 let a jejich rodiče, kdy se je snaží varovat před riziky legálních i nelegálních drog a ukazuje hrozby závislostí na návykových látkách.

Protidrogový vlak byl tvořen celkem šesti vagóny, které měly podobu multimediálních interaktivních sálů. V jednotlivých vagónech účastníci procházeli reálným příběhem skupiny mladých lidí, kteří se stali nejprve závislými na cigaretách a alkoholu a později přešli k drogám. Příběh byl rozdělen do několika částí, kdy po zhlédnutí každé části filmu se projekční plátno zvedalo a za ním se objevila věrná kopie místa, která přímo souvisela s dějem.  Tímto se účastník dostával reálně na místo příběhu, mohl si prohlídnout např. bar, místo dopravní nehody, která byla způsobena v důsledku užití návykových látek, vězení, drogové doupě aj. Následně do příběhu zasahoval lektor, který s účastníky programu pracoval a klad jim otázky. Díky kombinaci informací, smyslového vnímání a diskuse s moderátorem se návštěvník dokázal velmi dobře vžít do situací, které s sebou užívání drog nese.

Dotazníkové šetření se odehrávalo přímo v prostorách vlaku REVOLUTION TRAIN v rámci interaktivního programu primární prevence. Po příchodu do vlaku byli respondenti instruováni o průběhu programu a byly jim distribuovány anonymní dotazníky. Lektoři byli vyškoleni, aby vytvořili otevřené prostředí, a při instruktáži k vyplňování dotazníku motivovali žáky a studenty k pravdivým odpovědím. Respondenti byli vždy seznámeni s tím, že odpovědi uvedené v dotazníku budou statisticky zpracovány. Sběru dat se účastnili dobrovolně.

Dotazník byl rozdělen do tří částí. Každá z nich měla svůj smysl a cíl. První části předcházela hlavička s opětovnými informacemi o anonymitě, statistickém zpracování dat i s prosbou o pravdivé vyplňování. Dále každý respondent vyplňoval statistické údaje: věk, pohlaví, školu, do které chodí, zda již v minulosti navštívil vlak a datum, kdy dotazník vyplňoval. Volně pak navazovala první část dotazníku.

Vyplňování druhé části dotazníku přicházela na řadu během sledování příběhu v rámci interaktivního programu, tedy „v emocích“. Člověk v kápi (hlavní postava) příběhu v REVOLUTION TRAIN v několika momentech přerušoval dění a kladl otázky. Respondent na ně obratem reagoval podle předem stanovených možností. Cílem této části byla větší angažovanost účastníků, vtažení do děje. Touto formou působili na paměťové stopy dítěte, upozorňovali na situace z běžného života a na to, jaké následky může mít jedno rozhodnutí. Účastník programu si tak v bezpečném prostředí uvědomoval, že jediné rozhodnutí může stačit k tomu, aby se změnil jeho život a život lidí okolo něj.

První část vyplňovali respondenti takzvaně bez emocí. Respondenti odpovídali na uzavřené nebo polootevřené otázky, které se týkaly trávení volného času a zkušeností s legálními i nelegálními drogami. Cílem této části bylo zjistit, v jakém věku se nejčastěji objevuje první styk s drogou a zda jde pouze o jednorázovou zkušenost, nebo o soustavné užívání. Dále bylo zjišťováno, jestli má trávení volného času na první zkušenost nebo na soustavné užívání návykových látek nějaký vliv.

Poslední část dotazníku byla vyplňována na samém konci programu. Zde dávali respondenti zpětnou vazbu na to, co právě prožili. Vyjadřovali se také k tomu, zda si myslí, že jim program může pomoci v obraně před patologickým jevem závislosti a jestli by mohl pomoci i jiným spolužákům, popřípadě zda by ho doporučili kamarádům, známým.

Na konci prohlídky byly vyplněné dotazníky od respondentů posbírány a následně předány k vyhodnocení.

Na dotazník celkem odpovídalo 283 respondentů. Průměrný věk respondentů byl 13,61 let.

Výsledky

 

MĚSÍC ŘÍJEN JE MĚSÍCEM KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 

Preventivní informační materiál zpracovaný ve vzájemné spolupráci odboru komunikace a odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra žákům a studentům, pro ně srozumitelným jazykem, popisuje deset základních bodů bezpečného chování při využívání internetu:

Desatero bezpečného chování v online světě.pdf (212.84 kB)

Zástupci Ministerstva vnitra si dovolují připomenout sérii preventivních videí, které vytvořili ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, a které jsou primárně určené odborné veřejnosti. Dostupná jsou tato videa na YouTube kanálu Ministerstva vnitra:

Kybernetická kriminalita - YouTube

NOVÝ SYSTÉM PLACENÉHO PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ S. FREUDA V PŘÍBOŘE OD 01.01.2024

Nový systém placeného parkování na náměstí S. Freuda v Příboře od 01.01.2024.pdf (2 MB)

______________________________________________________________________________________________

EVIDENCE JÍZDNÍCH KOL MĚSTSKOU POLICIÍ PŘÍBOR V ROCE 2023

Od měsíce června zahájí strážníci Městské policie Příbor značení jízdních kol syntetickou DNA. Značení bude realizováno na služebně Městské policie Příbor ve vybraných termínech, a to podle pořadníku, do kterého se zájemci o označení jízdního kola mohou předem hlásit na telefonním čísle 556 725 111 nebo osobně na služebně městské policie.

Kdo si může jízdní kolo zaevidovat:

- občané starší 15 let (u mladších osob jejich zákonný zástupce).

Co je nutné mít při evidenci u sebe:
- neznečištěné jízdní kolo,
- občanský průkaz,
- doklad o nabytí jízdního kola (faktura, účtenka, kupní smlouva, apod.).

Když doklad o nabytí jízdního kola již nemám:
- sepíši při evidenci čestné prohlášení o jeho nabytí.

______________________________________________________________________________________________

Evropský den proti vloupání 2023

V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu 21. června 2023, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to mj. z těchto důvodů:

 • Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.
 • K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty. 

 

Evropský den proti vloupání letos doprovází ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) nový videospot. Cílem spotu je informovat občany, že mohou zabezpečit svůj majetek proti vloupání a že to nemusí být drahé. Použití certifikovaných zámků na dveřích, vnějšího osvětlení pomocí pohybových senzorů, odolných okenních zámků a vnitřního spínače světla je nejúčinnější kombinací, která zabraňuje vloupání do domácností.

Obecné rady a doporučení

 • Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě.
 • Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům.
 • Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery, detektory atd.).  
 • Do mechanického zabezpečení spadají bezpečnostní zámky, na trhu je možné vybrat si ze čtyř tříd, vhodné pro vstupní dveře bytů jsou pak výrobky 3. bezpečnostní třídy. Před mechanickým poškozením chrání také bezpečnostní kování a v neposlední řadě jsou klíčové bezpečnostní dveře, které by ideálně měly být z 3. bezpečnostní třídy. Velkým pomocníkem jsou také zárubně proti roztažení.
 • Při výběru firmy upřednostňujte společnosti, které se mohou prokázat patřičnými oprávněními, jsou např. členem nějaké odborné asociace či cechu, nabízí komplexní služby a v neposlední řadě se mohou  prokázat dobrými referencemi, solidní firmy Vám sestaví nabídku bezplatně.
 • Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.
 • Důležité je také udržování přehledného prostoru před domem či bytem. V případě domů je vhodné dobré osvětlení, upravená zeleň, prostor nezakrytý stromy apod.
 • K bezpečnostním opatřením patří i ochrana cenností. Máte-li doma něco cenného, nemluvte o tom s cizími lidmi a cennosti uschovejte do trezoru. Nejdražší předměty si uložte do sejfu v bance.
 • Praktické je také vytvořit soupis cenností, jejich fotografie a zapište si jejich sériová čísla. Pokud Vám někdo tyto věci odcizí, zvýší se pravděpodobnost jejich nalezení a identifikace.
 • Základem prevence jsou také dobré vztahy se sousedy, všímání si pohybu cizích osob v domě nebo okolí. A do své domácnosti pusťte pouze známé nebo důvěryhodné osoby.

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.

1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.

2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova.

3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která Vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Statistika

Více informací k zabezpečení objektů jsou pro všechny zájemce dostupné na webových stránkách www.stopvloupani.cz. Dále rovněž na webových stránkách projektu „Zabezpečte se“ (www.policie.cz/zabezpectese), kde budete moci hledat potřebné informace a rady v nejbližších dnech. K dispozici je rovněž nový Katalog doporučených výrobků k účinné ochraně osob a majetku v rezidenčních a komerčních objektech všech kategorií, vypracovaný Cechem mechanických zámkových systémů ČR ve spolupráci s OPK MV ČR a PČR, viz https://cmzs.cz/cs/katalog-vyrobku.

 

Odkaz na videospoty:  https://youtube.com/playlist?list=PL1Cp5doNb3zScEM2jvDebgJbpf8ILUoKB

 

Zdroj:  zpracovalo OPK MV ve spolupráci s Policií ČR

 

Nedejte jim šanci - zabezpečte se !.pdf (1.93 MB)

Leták č. 1 - prevence proti vloupání.pdf (1.11 MB)

Lekák č. 2 - prevence proti vloupání.pdf (1.64 MB)

______________________________________________________________________________________________

AKCE „BEZPEČNĚ NA SILNICI - STOP PIRÁTŮM“

V rámci zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v době před, v průběhu a po Velikonočních svátcích, uspořádala Městská policie Příbor dopravně bezpečnostní akci, která proběhla od 4. 4. do 13. 4. 2023, přičemž byla zaměřená na kontrolu dodržování rychlosti vozidel na pozemních komunikacích na katastru města Příbor a obcí Hájov a Prchalov, a to na úsecích schválených Policií ČR, v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Výsledkem akce bylo zjištění, že 23 řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. Z tohoto počtu strážníci řešili blokovou pokutou příkazem na místě celkem 21 přestupků v celkové částce 15 900 Kč a 2 přestupkové jednání byly postoupeny správnímu orgánu. Vzhledem k tomu, že povolená rychlost jízdy vozidel je i nadále překračována, bude Městská policie Příbor v obdobných akcích pokračovat tak, aby co nejvíce přispěla k ochraně účastníků silničního provozu v našem městě.

Graf č. 1

Autor: Bc. Libor Bolom, vrchní strážník MP Příbor

 

Organizace a sport

V pátek 03. 05. 2024
bude MÚ Příbor
z technických důvodů UZAVŘEN

Volby 2024

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

KODIS

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
5
7
2
8
3
9
4
10
2
11
2
12
2
13
3
14
2
15
3
16
5
17
3
18
3
19
3
20
5
21
2
22
2
23
3
24
3
25
3
26
2
27
4
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2
3
2
4
2
5
2

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

21.4.2024 00:04

Aktuální teplota:

2.8 °C

Vlhkost:

99.0 %

Rosný bod:

2.7 °C