Menu
Město Příbor
Příbor

Statut a jednací řád

OBSAH:
Odst. A – obecná ustanovení
Odst. B – působnost kontrolního výboru
Odst. C – závěrečná ustanovení
 

ODSTAVEC A – OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města. Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor zastupitelstvu města. Stanovisko nebo návrh výboru je platný pouze tehdy, usnese-li se na něm nadpoloviční většina členů výboru.
 2. Počet členů kontrolního výboru je vždy lichý. Počet členů výboru stanovuje zastupitelstvo města. Přitom platí, že počet členů nesmí být nižší než tři.
 3. Počet členů kontrolního výboru zastupitelstva města byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva města stanoven pro volební období 2014 – 2018 na devět členů
 4. Předsedou kontrolního výboru může být pouze člen zastupitelstva města, který je zastupitelstvem do této funkce zvolen
 5. Ostatní členy kontrolního výboru volí zastupitelstvo města na návrh předsedy kontrolního výboru nebo kteréhokoliv dalšího člena zastupitelstva města.
 6. V pravomoci zastupitelstva města je rovněž možnost jednotlivé členy kontrolního výboru odvolat. Návrh na odvolání může podat kterýkoliv člen zastupitelstva.
 7. Člen kontrolního výboru se může své funkce v průběhu volebního období vzdát. Toto může učinit písemně, nebo ústně na jednání kontrolního výboru nebo na zasedání zastupitelstva města.
 8. Na uvolněné místo v kontrolním výboru zvolí zastupitelstvo města nového člena na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
 9. Jednání kontrolního výboru jsou neveřejná. Kontrolní výbor může nadpoloviční většinou hlasů svých členů svolat i jednání veřejné. O veřejném jednání může rozhodnout rovněž zastupitelstvo města.

ODSTAVEC B – PŮSOBNOST KONTROLNÍHO VÝBORU

 1. Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města a to jak v samostatné tak i v přenesené působnosti.
 2. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Bez zmocnění zastupitelstva města není výbor oprávněn kontrolovat dodržování právních předpisů u žádného jiného orgánu.
 3. Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města, přičemž může jít pouze o úkol, jehož součástí je výkon kontroly.
 4. O provedené kontrole pořídí výbor zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Bez pověření výboru nemohou členové kontrolního výboru kontrolní funkci vykonávat.
 5. Takto vyhotovený zápis předloží výbor zastupitelstvu města. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
 6. Kontrolní výbor je oprávněn předkládat návrhy a stanoviska k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva města. Návrh nebo stanovisko musí být do programu zastupitelstva zařazeno.
 7. O chystané kontrole informuje člen výboru nebo předseda výboru nejméně tři dny dopředu kontrolovaný subjekt s uvedením předmětu kontroly.

ODSTAVEC C – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Členové kontrolního výboru se scházejí na svých jednáních podle potřeby. Řádná jednání kontrolního výboru jsou stanovena časovým plánem práce kontrolního výboru, který předkládá předseda výboru členům výboru ke schválení na následné pololetí vždy v posledním měsíci, který tomuto pololetí předchází.
 2. Mimořádné jednání výboru může předseda výboru nebo nadpoloviční většina členů výboru svolat průkazným oznámením ostatním členům výboru a to v časovém předstihu, nejméně 7 dnů.
 3. Mimořádné jednání výboru může svolat svým rozhodnutím rovněž zastupitelstvo města.
 4. Ze svých jednání pořizuje kontrolní výbor usnesení a stručný zápis z jednání výboru, ze kterého musí být zveřejněno, kolik členů bylo na jednání přítomno a jak se jednotliví členové vyjádřili k navrhovaným usnesením. Přílohu usnesení tvoří zápisy z provedených kontrol.
 5. Přepis usnesení a zápisu pořizuje městský úřad. Po jeho vyhotovení podepisuje oba dokumenty předseda výboru a předá je vedoucí odboru kanceláře vedení města.
 6. Činnost kontrolního výboru končí prvním dnem nejbližších voleb do městského zastupitelstva.
 7. Tento statut a jednací řád byl schválen usnesením zastupitelstva města Příbor dne 18.12.2014. 

Město a úřad

V pátek 03. 05. 2024
bude MÚ Příbor
z technických důvodů UZAVŘEN

Volby 2024

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

KODIS

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
5
7
2
8
3
9
4
10
2
11
2
12
2
13
3
14
2
15
3
16
5
17
3
18
3
19
3
20
5
21
2
22
2
23
3
24
3
25
3
26
2
27
4
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2
3
2
4
2
5
2

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

21.4.2024 00:04

Aktuální teplota:

2.8 °C

Vlhkost:

98.9 %

Rosný bod:

2.7 °C