Menu
Město Příbor
Příbor

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Příbor

Důvod založení: Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vzniklo Město Příbor jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Městský úřad Příbor: náměstí Sigmunda Freuda 19
74258 Příbor
spojovatelka: 556 455 455
Fax: 556 455 465
E-podatelna: epodatelna@pribor-mesto.cz
E-mail: info@pribor-mesto.cz
WWW: www.pribor.eu
ID Datové schránky: rfvbx3k
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městský úřad Příbor: náměstí Sigmunda Freuda 19
  74258 Příbor
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Odbor stavebního řádu a přestupků, Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu: Lidická 560
  74258 Příbor
  Městský úřad Příbor: náměstí Sigmunda Freuda 19
  74258 Příbor
  Odbor sociálních věcí, Odbor bytového a nebytového fondu: Jičínská 54
  74258 Příbor
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  úterý8:00 – 11:0012:00 – 14:00
  středa8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 11:0012:00 – 14:00
  pátek8:00 – 11:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  spojovatelka: 556 455 455
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

  Městský úřad Příbor - podatelna

  náměstín Sigmunda Freuda 19

  742 58  Příbor

  Pro osobní podání dokumentů lze navštívit kancelář č. 108 dole v přízemí.

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Adresa elektronické podatelny: epodatelna@pribor-mesto.cz

  Seznam kvalifikovaných zaměstnanců města Příbor určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

  Sériové číslo certifikátu: 22866738, Postsignum QCA

  Jméno zaměstnance: Pavla Veselková

  Zařazení: podatelna

  Platnost od: 10.03.2023

  Platnost do: ---

  Adresa umístění elektronické podatelny:

  Město Příbor

  Městský úřad Příbor

  náměstí Sigmunda Freuda 19

   742 58  Příbor

  Seznam typů podání datových zpráv, které úřad přijímá:

  Elektronická podatelna přijímá pouze podepsaná podání dle § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

  Po přijetí podání datové zprávy se vygeneruje odesílateli potvrzení o přijetí.

  • Podání na technickém nosiči dat.

  Osobní předání na podatelnu na přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash disk). Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání. Soubor dat nesmí být větší než 20 MB.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: rfvbx3k
19-2225801/0100 (Komerční banka, a.s.)
00298328
DIČ: CZ00298328

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Příbor
  náměstí S. Freuda 19
  74258 Příbor

Úřední hodiny:

pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
pátek 8:00 - 11:00

Pokud budete žádat o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., můžete použít následující formulář. Užití tohoto formuláře není povinné.

Formulář: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. (157.46 kB)

Vyplněný formulář můžete zaslat na adresu MÚ Příbor nebo na adresu elektronické podatelny: epodatelna@pribor-mesto.cz

Stížnosti, podněty a petice se u městského úřadu podávají písemně poštou, na podatelně městského úřadu či elektronicky.

Městský úřad vyřizuje stížnosti podle zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád ve lhůtě nejdéle do 15-ti dnů ode dne podání. Ve stejné lhůtě jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyřizovány petice.

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016 Sb., Zákon o některých přestupcích
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Příbor vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Příbor poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva města Příbora za rok 2013

36574.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,1 MB
Staženo: 856×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2012

vyrocni_zprava2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 9,15 MB
Staženo: 794×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2011

31707.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 783,78 kB
Staženo: 490×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2010

28837.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 805,38 kB
Staženo: 484×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2009

26930.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 533,04 kB
Staženo: 643×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2008

21668.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 685,31 kB
Staženo: 422×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2007

15850.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 622,17 kB
Staženo: 580×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2006

10285.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 560,29 kB
Staženo: 542×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2005

5298.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 492,98 kB
Staženo: 589×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zráva města Příbora za rok 2004

2829.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 385,57 kB
Staženo: 464×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2003

4782.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,22 kB
Staženo: 500×
Vloženo: 10. 12. 2014
Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Město a úřad

Volby 2024

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

KODIS

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
1
3
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
3
8
2
9
2
10
2
11
3
12
2
13
3
14
2
15
2
16
3
17
2
18
1
19
20 21 22 23 24 25
2
26
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1 2

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

21.5.2024 14:05

Aktuální teplota:

26.4 °C

Vlhkost:

53.7 %

Rosný bod:

16.3 °C