Menu
Město Příbor
Příbor

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Příbor

Důvod založení: Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vzniklo Město Příbor jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Telefon: 556 455 455
Fax: 556 455 465
E-mail: info@pribor-mesto.cz
WWW: pribor.eu
ID Datové schránky: rfvbx3k
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  úterý8:00 – 11:0012:00 – 14:00
  středa8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 11:0012:00 – 14:00
  pátek8:00 – 11:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  1. Adresa elektronické podatelny:   info@pribor-mesto.cz

  2. Seznam kvalifikovaných zaměstnanců města Příbor určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:
   Sériové číslo certifikátu  Jméno zaměstnance Zařazení Platnost od  Platnost do

   1199928
  Postsignum QCA

   Mgr. Blanka Kovaláková  podatelna 19.8.2011

  ---


  3. Adresa umístění elektronické podatelny:
                                                   Město Příbor
                                                   Městský úřad Příbor
                                                   nám. Sigmunda Freuda 19
                                                   742 58 PŘÍBOR


  4. Seznam typů podání datových zpráv, které úřad přijímá:
  a) Prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: info@pribor-mesto.cz
  b) Podání na technickém nosiči dat.
  Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD a Flash.

  V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je nosič akceptovatelný.


  Poznámka:
  - z bezpečnostních důvodů nebudou přijímány spustitelné soubory (*.exe, *.com, *.bat, ...)
   

  5. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
  - *.TXT, *.HTM, *.HTML, *.DOC, *.RTF, *.XLS, *.JPG, *.JPEG, *.TIFF, *.GIF, *.PDF

  6. Potvrzování doručených zpráv včetně vzoru:
  Vaše podaní (evidenční číslo) bylo přijato dne ... v ... k dalšímu zpracovaní. Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance Městského úřadu Příbor.

  7. Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:
  V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, apod.), bude nepřijetí neprodlenně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

  8. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: info@pribor-mesto.cz,
  případně volejte na telefonní číslo: 556 455 410, odbor veřejné správy.

  9. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:
  - zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  - zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - stížnosti, oznámení a podněty podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

  Datová schránka města Příbora

  Uvádíme informace pro možnost vyhledání datové schránky :

   ID schránky  rfvbx3k
   Typ schránky  Orgán veřejné moci
   Název organizace  Město Příbor
   Identifikační číslo (IČ)  00298328
 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: rfvbx3k
19-2225801/0100 (Komerční banka, a.s.)
00298328
DIČ: CZ00298328

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Příbor
  náměstí S. Freuda 19
  74258 Příbor

Úřední hodiny:

pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
pátek 8:00 - 11:00

Pokud budete žádat o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., můžete použít následující formulář. Užití tohoto formuláře není povinné.

Formulář: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. (157.46 kB)

Vyplněný formulář můžete zaslat na adresu MÚ Příbor nebo na adresu elektronické podatelny: epodatelna@pribor-mesto.cz

Stížnosti, podněty a petice se u městského úřadu podávají písemně poštou, na podatelně městského úřadu či elektronicky.

Městský úřad vyřizuje stížnosti podle zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád ve lhůtě nejdéle do 15-ti dnů ode dne podání. Ve stejné lhůtě jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyřizovány petice.

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016 Sb., Zákon o některých přestupcích
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Příbor vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Příbor poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva města Příbora za rok 2013

36574.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,1 MB
Staženo: 796×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2012

vyrocni_zprava2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 9,15 MB
Staženo: 752×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2011

31707.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 783,78 kB
Staženo: 464×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2010

28837.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 805,38 kB
Staženo: 443×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2009

26930.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 533,04 kB
Staženo: 600×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2008

21668.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 685,31 kB
Staženo: 400×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2007

15850.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 622,17 kB
Staženo: 536×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2006

10285.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 560,29 kB
Staženo: 509×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2005

5298.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 492,98 kB
Staženo: 556×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zráva města Příbora za rok 2004

2829.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 385,57 kB
Staženo: 432×
Vloženo: 17. 10. 2014

Výroční zpráva města Příbora za rok 2003

4782.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,22 kB
Staženo: 460×
Vloženo: 10. 12. 2014
Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

6.12.2023 21:19

Aktuální teplota:

1,2 °C

Vlhkost:

98,4 %

Rosný bod:

0,9 °C