Příbor - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Povinně zveřejňované informace a GDPR

 

1. Název

Město Příbor

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vzniklo Město Příbor jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
3. Organizační struktura

Organizační řád MÚ Příbor platný od 01.01.2021.pdf (780.98 kB)

Příloha k Organizačnímu řádu MÚ - schéma

Telefonní seznam

4. Kontaktní spojení:

 

Město Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
kód adresy: 8482039
ID datové schránky: rfvbx3k
tel.: 556 455 455
e-mail: info@pribor-mesto.cz

fax: 556 455 465
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Město Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58  Příbor
kód adresy: 8482039
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
kód adresy: 8482039
 
kód adresy: 8482764
 
kód adresa: 8486743
4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny Czech Point
Pondělí, středa: 08:00 - 11:00 12:00 - 16:30 hod.
Úterý, čtvrtek: 08:00 - 11:00 12:00 - 13:00 hod.
Pátek: 08:00 – 11:00 hod.

Úřední hodiny MÚ - odboru sociálních věcí
Pondělí, středa:  08:00 - 11:00 12:00 - 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek   08:00 - 11:00 hod.

Úřední hodiny MÚ - podatelna
Pondělí, středa:  08:00 - 11:00 12:00 - 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek   08:00 - 11:00 hod 12:00 - 14:00 hod.
Pátek: 08:00 – 11:00 hod.

Provozní doba pokladny:
Pondělí:  08:00 -  11:00 12:00 - 16:30 hod.
Úterý:     08:00 -  11:00 12:00 - 13:00 hod.
Středa:    08:00 - 11:00 12:00 - 16:30 hod.
Čtvrtek:  08:00 - 11:00 12:00 - 13:00 hod.
Pátek:    Zavřeno

Lesní hospodářství
Pondělí:  13:00 - 17:00 hod.
Středa:      8:00 - 11:00 hod.

4.4 Telefonní čísla
ústředna: 556 455 455
sekretariát: 556 455 411
tajemník: 739 553 586
starosta: 734 398 053
místostarosta: 731 130 867
4.5 Čísla faxu 556 455 465
4.6 Adresa internetové stránky www.pribor.eu
4.7 Adresa e-podatelny

E-podatelna

4.8 Další elektronické adresy
tajemník města: tajemnik@pribor-mesto.cz
starosta města: starosta@pribor-mesto.cz
místostarosta města: mistostarosta@pribor-mesto.cz
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 19-2225801/0100
Banka: Komerční banka a. s. Příbor
 
Uvádějte účel platby, symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány tj. konstantní symbol, variabilní symbol, specifický symbol.
6. IČO 00298328
7. DIČ CZ00298328
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 
8.2 Rozpočet Rozpočty města včetně změn a účetních výkazů
9. Žádosti o informace
 
 
 
9.1 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
10. Příjem žádosti a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře
13. Postupy postupů- návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Do Sbírek zákonů lze nahlédnout v kanceláři sekretariátu (1. patro, dveře č. 3).
Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.
14.2 Vydané právní předpisy
Do vydaných právních předpisů města lze nahlédnout v kanceláři sekretariátu (1. patro, dveře č. 3), na požádání lze zaslat i elektronicky - michalek@pribor-mesto.cz.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník výše úhrad (427.93 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Městský úřad Příbor nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
16.2 Výhradní licence Městský úřad Příbor neposkytl žádnou výhradní licenci dleust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
17. Smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů