Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Požadavky na přenosnou urnu hlaste telefonicky na tel.č.: 730 815 426 nebo 736 519 797 v úředních hodinách a ve dny voleb tak, aby komise stihla k danému voliči přijít s přenosnou urnou do 09.10.2021 do 14 hodin.

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. (pdf, 95 kB).

Státní volební komise na svém 176. jednání dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ústecký kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

Oznámení o době a místě konání voleb (44.5 kB)

Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech (277.12 kB)

Telefonní seznam do volebních místností (16.24 kB)

 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Kde lze o voličský průkaz žádat:

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu: pdf (532.7 kB)      docx (15.81 kB)

Jak a do kdy lze žádost podat:

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

 • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
   

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

Kdy volič průkaz dostane:

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.
 

Postup ve volební místnosti:

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky dne 14. června 2021 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Dne 7. července 2021 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk č. 1242) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 130). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 21. července 2020. Zákon podepsal dne 3. srpna 2021 prezident republiky. Dne 13. srpna 2021 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb.

Zákon umožní hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

 • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 769 kB)
 • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 754 kB)
 • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 761 kB)

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.

Speciální způsoby hlasování se netýkají voličů, kteří zůstávají dobrovolně doma např. v rámci home-office; tyto osoby nejsou omezeny na osobní svobodě ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a překážka výkonu volebního práva se jich netýká.

Speciální způsoby hlasování se netýkají ani voličů, kteří se po návratu z rizikových zemí povinně podrobují tzv. samoizolaci. Opatřením Ministerstva zdravotnictví je osobám v tzv. samoizolaci umožněno, aby mohly mimo jiné vykonat cestu za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Výkon volebního práva lze pod tyto záležitosti podřadit a tito voliči se tak mohou účastnit hlasování v běžných volebních místnostech. To by však neplatilo pro voliče, kteří se vrátili se země s extrémním rizikem nákazy (aktuálně žádná taková země není); ti by pro výkon volebního práva museli využít zvláštní způsoby hlasování, ale protože se jim karanténa nenařizuje, odhlasovali by s vyžitím čestného prohlášení.

Videonávod pro hlasování na volebním stanovišti (tzv. drive-in)

Internetové odkazy na umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování)

Interaktivní mapa umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování)

Telefonní kontakty na krajské úřady pro podání žádosti o zvláštní přenosnou volební schránku (pdf, 226 kB)

 

Další informace získáte na www.mvcr.cz

 

Zdroj a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

 

Volební agendou se na Městském úřadě Příbor zabývají:

 • Bc. Eva Plišová, vedoucí odboru organizačního a správních činností, e-mail: plisova@pribor-mesto.cz, tel. č.: 736 519 797
 • Mgr. Blanka Kovaláková, referentka odboru organizačního a správních činností, e-mail: kovalakova@pribor-mesto.cz, tel. č.: 730 815 426
 • Bc. Ivana Bolomová, DiS., referentka odboru organizačního a správních činností, e-mail: bolomova@pribor-mesto.cz, tel. č.: 731 130 856