Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. (pdf, 95 kB).

Státní volební komise na svém 176. jednání dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ústecký kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

 

Kde lze o voličský průkaz žádat:

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu: pdf (532.7 kB)      docx (15.81 kB)

Jak a do kdy lze žádost podat:

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

 • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
   

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

Kdy volič průkaz dostane:

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.
 

Postup ve volební místnosti:

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Zdroj a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:

 

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

 

Volební agendou se na Městském úřadě Příbor zabývají:

 • Bc. Eva Plišová, vedoucí odboru organizačního a správních činností, e-mail: plisova@pribor-mesto.cz, tel. č.: 736 519 797
 • Mgr. Blanka Kovaláková, referentka odboru organizačního a správních činností, e-mail: kovalakova@pribor-mesto.cz, tel. č.: 730 815 426
 • Bc. Ivana Bolomová, DiS., referentka odboru organizačního a správních činností, e-mail: bolomova@pribor-mesto.cz, tel. č.: 731 130 856