Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Úsek právní a kontrolní

Organizační zařazení

Město Příbor > Městský úřad Příbor
 1. ÚSEK PRÁVNÍ A KONTROLNÍ

 

 1. Právní služby a poradenství
  1. Provádí právní úkony, které vznikají na MÚ, jako produkt činnosti orgánů města Příbora tj. ZM, RM, úředníků města zařazených do MÚ a dále pracovníků městské knihovny a městské policie na základě jejich podkladů.
  2. Provádí poradenskou činnost v právní problematice odborům MÚ, org. složkám a městské policii na základě jejich podkladů.
  3. Řeší právní problémy města vůči vnějším subjektům ve spolupráci
   s pracovníky MÚ.
  4. Provádí zastupování města Příbora jako opatrovníka při správních nebo soudních řízeních.
  5. Provádí vymáhání pohledávek v exekučním a soudním stádiu.
  6. Provádí dozor nad zasíláním schválených Nařízení  na krajský úřad a OZV na Ministerstvo vnitra předkladateli Nařízení a OZV.
  7. Na vyžádání se vyjadřuje ke konečným návrhům smluvních vztahů uzavíraných městem.
  8. Podílí se na zpracování zřizovacích listin příspěvkových organizací a jejich novelizací.
  9. Kontroluje správnost a úplnost vnitřních směrnic města a MÚ.
  10. Vyjadřuje se k žádostem o shromažďování občanů.
  11. Přijímá, vede a organizuje evidenci stížností a petic podle přijatých pravidel. 
  12. Soustřeďuje sbírky zákonů a tyto poskytuje k nahlédnutí veřejnosti. 
  13. Vede centrální evidenci stížností a petic

 

 1. Kontrola
 1. Zpracovává roční plán kontrol.
 2. Provádí kontrolní činnost v souladu s ročním plánem kontrol schváleným starostou města.
 3. Vykonává veřejnosprávní kontrolu podle zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u příspěvkových organizací zřízených městem Příbor.
 4. Vykonává veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo jejich příjemců.
 5. Vykonává veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u založených obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným), a to pouze v případě, že je obchodní společnost v postavení žadatele o veřejnou finanční podporu nebo jeho příjemcem.
 6. Zpracovává příslušné dokumenty z kontrol, tzn. protokoly o provedených kontrolách, jejichž součástí je návrh opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole.
 7. Výsledné materiály z kontrol, tzn. protokoly z provedených kontrol, včetně návrhu opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole, předává kontrolované osobě a starostovi města.
 8. Prověřuje plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole přijatých kontrolovanými osobami.
 9. Předkládá starostovi města námitky kontrolovaných osob proti protokolu z provedené kontroly k rozhodnutí, pokud námitkám v plném rozsahu nevyhoví.
 10. V zájmu odborného posouzení věci při veřejnosprávní kontrole navrhuje starostovi další osoby (např. znalce, tlumočníky, odborné experty) podle § 16 zákona o finanční kontrole, zabezpečuje jejich poučení a vybavení pověřeními k provedení kontroly.
 11. Navrhuje uložení pokuty kontrolovaným osobám za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě.
 12. Navrhuje uložení pokuty kontrolovaným osobám za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole.
 13. Zpracovává roční zprávy o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací zřízených městem, u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Příbor a u založených obchodních společností, které jsou příjemci veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Příbor.
 14. Na základě písemné zprávy o výsledcích řídících kontrol v rámci vnitřního kontrolního systému MÚ zpracované tajemníkem a na základě zprávy o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací zřízených městem, u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Příbor a u založených obchodních společností, které jsou příjemci veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Příbor, zpracovává závěrečnou roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, kterou předkládá v rozsahu a v termínu stanoveném platnými právními předpisy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 15. Zajišťuje nejméně jednou ročně prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací zřízených městem, o zjištěních z provedených kontrol zpracovává zprávu s doporučením k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, předcházení a zmírnění rizik a ke zdokonalování vnitřního kontrolního systému v těchto organizacích.
 16. Zpracovává návrhy vnitřních norem vztahujících se k finanční kontrole.
 17. Zpracovává rozbory výsledků hospodaření příspěvkových organizací města jako podklad pro tvorbu návrhu rozpočtu těchto organizací na následující roky.
 18. Sleduje a aktualizuje podpisové vzory ve vztahu k zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Osoby

JménoFunkceTelefon
Bc. Eva Srněnskákontrolní činnost556 455 410