Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Odbor rozvoje města

Organizační zařazení

Město Příbor > Městský úřad Příbor

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 11:0012:00 - 17:00
úterý8:00 - 11:0012:00 - 14:00
středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
čtvrtek8:00 - 11:0012:00 - 14:00
Adresy
Freudova 118, 742 58 Příbor
 1. ODBOR ROZVOJE MĚSTA

 

 1. Strategické plánování 
 1. Zpracovává koncepční a rozvojové materiály ve všech oblastech činnosti města.
 2. Zabezpečuje zpracování strategického plánu města.
 3. Ve spolupráci s příslušnými odbory a komisemi a pracovními skupinami zpracovává návrhy akčních plánů pro projednání v orgánech města.
 4. Sleduje a vyhodnocuje plnění akčních plánů.
 5. Vede a průběžně aktualizuje banku projektů.

 

 1.   Bytová problematika 
 1. Zajišťuje agendu přidělování obecních bytů do nájmu občanům dle vyhlášky města, přijímá žádosti o byty a zpracovává pořadník.

 

 1.   Školství
 1. Vykonává a zajišťuje samostatnou působnost města na úseku školství, včetně výkonu funkce zřizovatele vůči právnickým osobám na úseku školství.
 2. Vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území města Příbora a vymezuje školské obvody.
 3. Předkládá návrh na zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení příspěvkových školských organizací.

 

 1. Zpracovává zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve městě.
 2. Monitoruje a vyhodnocuje plnění koncepčních záměrů města v oblasti školství.
 3. Podílí se na zřízení školských rad při základních školách v Příboře
  a předkládá orgánům města podněty a oznámení podané školskými radami.
 4. Zajišťuje úkoly spojené s aktualizací a optimalizací rejstříku škol
  a školských zařízení.
 5. Připravuje podklady pro zápis nebo změnu zápisu školy a školského zařízení do obchodního rejstříku a zveřejňuje údaje v Ústředním věstníku ČR.
 6. Připravuje vyhlášky a nařízení pro oblast školství v souladu s platnými právními předpisy.
 7. Projednává s řediteli školských zařízení opatření požadované Krajskou hygienickou stanicí a ostatními kontrolními orgány.
 8. Zajišťuje organizaci zápisu dětí do 1. tříd základních škol v souladu s obecně závaznou vyhláškou o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Příbor.
 9. Zajišťuje ve spolupráci s mateřskými školami organizaci zápisu do mateřských škol.
 10. Sleduje a vyhodnocuje inspekční zprávy a návrhy závěrů k městu
  a k řediteli školy.
 11. Připravuje pro RM návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací dle zpracovaných zásad.
 12. Připravuje podklady pro periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 13. Organizuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace, jejich zřizovatelem je město Příbor.
 14. Provádí kontrolu náležitostí výroční zprávy o činnosti za uplynulý školní rok.
 15. Zpracovává žádosti o výjimky z počtu žáků na ZŠ a MŠ v Příboře pro jednání v orgánech města.
 16. Vede evidenci žáků z cizích obcí, provádí výpočet plateb za cizí žáky, provádí kontrolu příjmů plateb od cizích obcí.
 17.   Podílí se na organizaci „vzdělávání třetího věku“.

 

 1. Životní prostředí

 

Úkoly v samostatné působnosti:

 

Odpadové hospodářství

 1. Připravuje podklady pro uzavření smluv s původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu k využívání systému nakládání
  s komunálním odpadem města.
 2. Organizačně zajišťuje záležitosti při nakládání s komunálním odpadem města podle ustanovení zákona o odpadech, včetně vedení evidence odpadů města, hlášení o produkci odpadů, spolupráci s kolektivními systémy zajišťujícími třídění a zpětný odběr elektrozařízení, jejich motivační programy atd.
 3. Předává informace o nakládání s komunálním odpadem statistickému úřadu podle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Provádí výpočet poplatku podle zákona č. 565/1990 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Organizačně zajišťuje zpracování plánu odpadového hospodářství podle zákona o odpadech.
 6. Zajišťuje další záležitosti, které souvisejí s nakládáním s komunálním odpadem ve městě. Spolupracuje s TS Příbor v oblasti odpadového hospodářství.

 

Voda

 1. Vykonává správu drobných vodních toků, které byly městu svěřeny do správcovství podle zákona o vodách.
 2. Zabezpečuje povinnosti vlastníka drobných vodních toků podle zákona
  o vodách v případech, kdy město je zapsáno jako vlastník pozemků, na kterých se nacházejí drobné vodní toky.
 3. Spolupracuje s odborem investic a správy majetku na zabezpečení povinností vlastníků vodovodů a kanalizací, podle zákona o vodovodech
  a kanalizacích, v případech kdy tyto nebyly dosud svěřeny do správy SMVaK a.s.
 4. Vede evidenci veřejných studní.
 5. Zajišťuje povinnosti související s ochranou před povodněmi, které jsou dány povodňovým plánem, ale i případné další záležitosti související s ochranou před povodněmi.

 

Ochrana přírody a krajiny

 1. Zabezpečuje povinnosti vlastníků dřevin rostoucích mimo les podle zákona o ochraně přírody a krajiny v případech, kdy stromy rostou na pozemcích ve vlastnictví města (například zdravotní ořezy dřevin), dohled nad výsadbami dřevin, zajišťování náhradních výsadeb dřevin podle správních rozhodnutí vydaných městem.

 

Ochrana zvířat proti týrání

 1. Podílí se na plnění povinností, které obci ukládá zákon na ochranu zvířat proti týrání, zejména v souvislosti s toulavými zvířaty.

 

Správa lesního hospodářství

 1. Plní funkci lesního hospodáře.
 2. Zpracovává podklady pro lesní hospodářský plán.
 3. Vede evidenci lesních pozemků a finanční zajištění lesního hospodářství.
 4. Stará se o městské lesy podle zákona o lesích.
 5. Zajišťuje a realizuje prodej pokácených stromů vytěžených z pozemků plnících funkci lesa.

 

Ochrana ovzduší

 1. Zajišťuje dodržování zákona o ochraně ovzduší ve městě, podává návrhy            na akce podporující ochranu ovzduší.

 

Ostatní

 1. Podílí se na povinném zabezpečení deratizace městských pozemků.
 2. Pravidelně podává veřejnosti informace o životním prostředí, zajišťuje osvětu formou letáků, článků v Měsíčníku, přednášek (Den Země, Den bez aut).

 

Úkoly v přenesené působnosti:

 

Odpadové hospodářství

 1. Kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem
 2. pouze na základě písemné smlouvy s obcí, a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem
  o odpadech.
 3. Ukládá právnickým osobám, fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností daných § 66 odst. 1) zákona o odpadech; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy.
 4. Ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69 zákona
  o odpadech; současně může stanovit lhůty pro zjednání nápravy.
 5. Kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
  o odpadech.

 

Ovzduší             

 1. Zpřístupňuje informace podle zákona o ochraně ovzduší a zvláštních právních předpisů.
 2. Rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů.
 3. Nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů, ukládá opatření
  k nápravě těchto závad a ukládá pokuty za nesplnění uložené povinnosti.
 4. Zajišťuje vypracování programu zlepšování kvality ovzduší v oblastech se zhoršenou kvalitou, které se nacházejí v působnosti obce.
 5. Vyhlašuje signál upozornění, signál regulace k omezení emisí ze stacionárních zdrojů, které nepodléhají regulaci a k omezení provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší.
 6. Vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost a poskytuje údaje z této evidence Ministerstvu životního prostředí.
 7. Vydává povolení pro činnosti, kde to stanoví zvláštní předpis, při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Pro tyto látky může stanovit emisní limit v závislosti na kvalitě ovzduší v daném místě.    
 8. Kontroluje dodržování povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů, za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a nápravná opatření
  a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů.
 9. Kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře a pachového čísla
  a přípustné míry - obtěžování zápachem provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinnosti ukládá pokuty.
 10. Kontroluje účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných    látek u malých spalovacích zdrojů.
 11. Kontroluje dodržování základních povinností daných zákonem o ochraně ovzduší, za jejich porušení ukládá pokuty.       
 12. Připravuje podklady pro nařízení ke stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů nebo toto spalování zakázat, při stanovení podmínek obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
 13. Připravuje podmínky pro nařízení k zákazu spalování některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování, seznam těchto paliv je uveden v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší.
 14. Připravuje podklady pro vydání nařízení k opatření proti světelnému znečištění a regulaci promítání světelných reklam a efektů na oblohu.

 

Zemědělský půdní fond

 1. Ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha.
 2. Ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti,
 3. Vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povoluje odklad lhůty k úhradě těchto odvodů,
 4. Ukládá pokuty podle § 20 zákona č 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.

 

Voda

 1. Upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami (jedná se např. o zákaz koupání ve vodních tocích).
 2. Rozhoduje o povinnosti veřejné služby podle § 22 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů na území obce, pokud obec není provozovatelem.
 3. Ukládá povinnost připojit se na kanalizaci podle §3 odst. 8 zákona
  o vodovodech a kanalizacích.

 

 

 

Ochrana přírody a krajiny

 1. Povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu.
 2. Vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě.
 3. Vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách
  a pěšinách ve svém správním obvodu.
 4. Vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality
  a registrují významné krajinné prvky.
 5. Sjednává a zrušuje smlouvy o smluvně chráněných památných stromech, projednává záměry na vyhlášení památných stromů, vydává rozhodnutí
  o vyhlášení památných stromů, vymezuje jejich ochranná pásma
  a zrušuje ochranu památných stromů, předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu.
 6. Vydává souhlasy k ošetření památných stromů, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů a uzavírá dohody, jde-li o památné stromy.
 7. Vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí.

 

Veterinární péče

 1. Po určení veterinárních podmínek krajskou veterinární správou schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje jejich konání.
 2. Na návrh krajské veterinární správy připravuje pro RM materiály pro vydání nařízení mimořádných veterinárních opatření, jejich rušení, dozírá na jejich plnění.

 

Rostlinolékařská péče

 1. Přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá rostlinolékařské správě k dalšímu řízení.
 2. Plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel.

 

Ochrana zvířat proti týrání

 1. Povoluje pořádání veřejného vystoupení zvířat. Toto povolení lze vydat jen na základě toho, že pořadatel předložil schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení. Obec povolení nevydá, pokud by veřejné vystoupení mohlo narušit místní záležitosti veřejného pořádku nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti osob nebo zvířat, zdraví a majetku.

 

Rybářství

 1. Vydává rybářské lístky v působnosti pověřeného obecního úřadu.

 

 

 1.  Dotační tituly v oblasti životního prostředí
 1. Provádí vyhledávání vhodných dotačních titulů pro rozvojové projekty města v oblasti životního prostředí
 2. Připravuje a předkládá RM a ZM materiály k žádostem o dotaci v oblasti životního prostředí
 3. Zabezpečuje ve spolupráci s příslušnými odbory veškerou agendu související s dotacemi v oblasti životního prostředí – podávání žádostí, administrace projektů, vyúčtování dotací apod.

 

 

 

 1.  Oblast příspěvkových organizací 
 1. Zpracovává na základě požadavků návrhy zřizovacích listin, jejich změn a aktualizací.
 2. Připravuje v souladu se zřizovací listinou a platnými zákony návrhy smluv o převodu majetku příspěvkovým organizacím a to formou bezúplatného převodu a výpůjčky včetně jejich změn a dodatků.
 3. Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi v oblasti nakládání s nepotřebným majetkem dle vydaného pokynu.
 4. Projednává s příspěvkovými organizacemi návrhy rozpočtů za kalendářní rok.
 5. Předkládá návrhy závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro kalendářní rok ke schválení RM.
 6. Připravuje podklady pro předkládání výsledku hospodaření PO za kalendářní rok v souladu se schválenou metodikou.
 7. Připravuje podklady pro předkládání rozpočtu a rozpočtových změn PO na kalendářní rok v souladu se schválenou metodikou.

 

Kontaktní spojení

Telefon: 556 455 420

Osoby

JménoFunkceTelefon
Ing. Jaroslav VenzaraVedoucí odboru rozvoje města556 455 420
731 130 860 
Naděžda StřelkováŠkolství, bytová problematika556 455 423
Ing. Dita KalužováŽivotní prostředí556 455 422
732 117 580
Ing. Bc. Andrea NovákováŽivotní prostředí 556 455 421
737 757 722
Fiala PetrLesní hospodář556 455 426
604 358 175
Ing. Romana Šašinková DiS.městská architektura, urbanismus, příprava projektů556 455 429
734 238 517
Ing. Rudolf Zahradníkrozvojové projekty556 455 429
731 130 857