Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Odbor organizační a správních činností

Organizační zařazení

Město Příbor > Městský úřad Příbor

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 11:0012:00 - 17:00
úterý8:00 - 11:0012:00 - 14:00
středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
čtvrtek8:00 - 11:0012:00 - 14:00
 1.  ODBOR ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

 

 1. Podatelna (pošta)
 1. Provádí příjem a rozdělení došlých dokumentů a odesílání dokumentů prostřednictvím spisové služby.
 2. Vede evidenci denního tisku a časopisů.
 3. Organizuje a zajišťuje doručovací službu (dopisy úřadu) ve městě Příboře a zajišťuje výdej uložené pošty MÚ.
 4. Zajišťuje chod telefonní ústředny a evidenci telefonních hovorů.

 

 1. Evidence obyvatel
 1. Zajišťuje organizačně a technicky sčítání lidu, domů a bytů.
 2. Spolupracuje při sčítání obyvatel se sčítacími komisaři a sčítacími revizory a ČSÚ.
 3. Udržuje a provádí změny v seznamech voličů.
 4. Zajišťuje organizačně a technicky volby do ZM a zákonodárných sborů.
 5. Vede evidenci obyvatel na přihlašovacích lístcích k trvalému pobytu.
 6. Provádí změnu místa trvalého pobytu občana za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 7. Provádí vyřízení ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
 8. Nabírá hlášení občana o doručovací adrese (případnou změnu nebo zrušení doručovací adresy).
 9. Poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 10. Vede řízení rušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 11. Aktualizuje počítačovou databázi evidence obyvatel.
 12. Zajišťuje vypracování zpráv o pobytech občanů pro jiné státní orgány.
 13. Vybírá správní poplatky na úseku evidence obyvatel.
 14. Zapisuje referenční údaje do informačního systému evidence obyvatel dle platných právních předpisů.
 15. Zajišťuje ohlašovací činnost a spolupráci s jinými orgány veřejné moci za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel.
 16. Plní další úkoly vyplývající ze zákona o evidenci obyvatel.
 17. Vede evidenci ulic a čísel popisných a jejich přidělení a rušení.
 18. Spolupracuje s příslušnými orgány na úseku civilní obrany a mimořádných situacích dle platných právních předpisů.

 

 1. Matrika
 1. Vede agendu narození, uzavření manželství a úmrtí.
 2. Nabírá žádosti o zápis matričních událostí do zvláštní matriky.
 3. Provádí ověřování opisu listin a podpisu na listinách.
 4. Povoluje změny jména a příjmení.
 5. Přijímá souhlasné prohlášení o určení otcovství k narozenému či nenarozenému dítěti.
 6. Vydává matriční doklady pro cizinu.
 7. Zpracovává statistická hlášení v oblasti matriky.
 8. Nabírá žádosti o státní občanství ČR v zákonem stanovených situacích.
 9. Vydává osvědčení k uzavírání církevních sňatků.
 10. Zabezpečuje sepisování podkladů pro pozůstalostní šetření v případech, kdy není znám dědic.
 11. Spolupracuje s Policií ČR při pečetění bytů.
 12. Spolupracuje s komisí pro občanské záležitosti při organizaci akcí této komise.
 13. Přijímá hlášení o odcizení, ztrátě, zničení či poškození občanského průkazu a cestovního dokladu dle platných právních předpisů a další činnosti jako je například úschova, odevzdání a zadržení dokladů vyplývající ze zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech.
 14. Nabírá žádosti o zprostředkování kontaktu pro ministerstvo vnitra dle zákona o evidenci obyvatel.
 15. Vybírá správní poplatky na úseku matrik.
 16. Zapisuje referenční údaje do informačního systému evidenci obyvatel na úseku matrik dle platných právních předpisů.

 

 1. Czech Point a základní registry
 1. Vydává výpisy v rámci Czech Pointu.
 2. Zabezpečuje agendu základních registrů.

 

 1. Úřední deska a informační tabule
 1. Zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce a elektronické úřední desce MÚ Příbor v souladu s právními předpisy a vnitřními právními předpisy.
 2. Zveřejňuje příslušné písemnosti MÚ na informačních tabulích a zajišťuje rozesílání těchto zpráv a informací pro Osadní výbor Prchalov a Hájov.

 

 1. Informační a komunikační technologie
 1. Zabezpečuje činnosti registrace a provozu internetových domén.
 2. Zajišťuje a provádí chod výpočetní techniky (VT) na MÚ.
 3. Zpracovává podklady pro tvorbu rozpočtu v oblasti vybavenosti VT.
 4. Zajišťuje podklady pro inventarizaci softwarového vybavení MÚ.
 5. Zajišťuje a provádí nákup audiovizuální a výpočetní techniky MÚ.
 6. Zodpovídá za čerpání prostředků na nákup svěřené techniky s ohledem na rozpočet své kapitoly.

 

 1. Měsíčník města
 1. Vyhlašuje výběrová řízení na grafickou úpravu a tisk měsíčníku.
 2. Zajišťuje sběr podkladů a příspěvků, příjem inzerce a reklam a jejich přípravu pro grafické zpracování.
 3. Zajišťuje korekturu návrhu měsíčníku města a předání pro tisk.
 4. Zajišťuje distribuci měsíčníku.

 

 1. Recepce
  1. Zabezpečuje poskytování informací např. geografické, historické, možnosti ubytování a stravování, sportovního vyžití, služeb, telefonních čísel, spojů, akcí apod.
  2. Zabezpečuje občanský servis tj. informace občanům ke zjednodušení orientace na MÚ, výdej formulářů, hlášení závad, kopírování, služba internetu, tisky z nosičů, scanování, laminování, kroužková vazba, archivace a výdej poštovní korespondence občanům s trvalým pobytem na náměstí S. Freuda 19, Příbor, 742 58.
  3. Zabezpečuje servis pro zaměstnance MÚ tj. sestavování plánu akcí, předprodej vstupenek na akce pořádané městem, výroba plakátů na kulturní akce, kroužkové vazby, tisk vizitek, kopírování.
  4. Zabezpečuje inventární a účetní práce tj. každodenní evidenci tržeb, stavy kopírek a následné vyúčtování, jednoměsíční inventarizace prodeje
   a skladu.

 

 1. Organizační činnosti
 1. Vede agendu ztrát a nálezů a předkládá do RM návrhy na prodej nalezených věcí.
 2. Zajišťuje nákup spotřebního materiálu včetně jeho výdeje a evidence.
 3. Vede evidenci mobilních telefonů a zajišťuje jejich vyúčtování.
 4. Zajišťuje pravidelné hlášení městského rozhlasu dle přijatých pravidel.
 5. Vede evidenci vydaných klíčů (fyzických i elektronických).
 6. Vede evidenci razítek.
 7. Vede evidenci zapůjčených klíčů od nebytových prostor využívaných MÚ a dalšími orgány města.
 8. Zajišťuje běžnou údržbu, opravy a obměnu zařízení jednotlivých pracovišť MÚ.
 9. Zajišťuje revize elektrozařízení v prostorách MÚ.
 10. Zodpovídá za centrální archivaci a skartaci písemností MÚ.

 

 1. Sekretariát vedení města
 1. Zabezpečuje veškeré administrativní, organizační, koordinační, provozní
  a materiálně-technické činnosti související s výkonem funkce starosty, místostarosty a tajemníka MÚ.
 2. Vyhotovuje zápisy z porad vedení městského úřadu vč. rozesílání
  a archivování.
 3. Organizuje přidělování služebních aut pracovníkům MÚ.

 

 1. Shromažďuje požadavky a na jejich základě přiděluje jednotlivé konferenční místnosti žadatelům pro jednání.
 2. Vytváří a spravuje intranet MÚ.

 

 1. Problematika ZM, RM, komisí a výborů (mimo strategické plánování)
 1. V souladu se zákonem o obcích a jednacími řády ZM a RM organizuje přípravu zasedání ZM a schůze RM včetně rozesílání a zveřejňování pozvánky na zasedání ZM a schůze RM.
 2. Zpracovává detailní návrhy programů schůzí RM a zasedání ZM dle schválených plánů prací a dalších návrhů účastníků jednání včetně jejich pozvání.
 3. Kontroluje úplnost předávaných materiálů pro jednání ZM a schůze RM.
 4. Zajišťuje konečné uložení zkompletovaných materiálů pro ZM a RM (na CD aj.) a jejich distribuci členům ZM, RM, MÚ aj.
 5. Zpracovává pro zasedání ZM prezentaci předkládaných materiálů.
 6. Pořizuje usnesení ZM (jako zapisovatel návrhové komise) a provádí prezentaci předkládaných návrhů na zasedání ZM.
 7. Pořizuje zápisy ze zasedání ZM a schůze RM.
 8. Vyhotovuje čistopis usnesení ZM a RM a zajišťuje distribuci usnesení RM
  a ZM dle jednacích řádů.
 9. Sleduje úkoly a kontroluje dodržování termínů a lhůt plnění usnesení ZM
  a RM.
 10. Zajišťuje archivaci materiálů RM a ZM vč. svázání do knih.
 11. Zajišťuje archivaci materiálů komisí RM a výborů ZM.
 12. Poskytuje veřejnosti písemnosti dle zákona o obcích.
 13. Vede aktuální evidenci členů ZM, RM, komisí RM a výborů ZM. Zpracovává oznámení o odvolání a jmenování nových členů těchto komisí a výborů dle rozhodnutí RM nebo ZM.
 14. Spolupracuje s předsedy těchto komisí a výborů na organizačním zajištění jejich jednání.
 15. Po obdržení zápisů z jednání komisí a výborů provádí bezodkladně jejich distribuci pracovníkům MÚ, členům RM a ZM a těm, jichž se ještě zápis týká a současně je archivuje.

 

 1.   Personalistika
 1. Organizačně a technicky zajišťuje vzdělávání členů ZM.
 2. Spolupracuje s tajemníkem MÚ v oblasti personalistiky.
 3. Organizuje školení zaměstnanců města ( BOZP, PO, aj.).
 4. Zajišťuje agendu „veřejné služby“ ve spolupráci s TS Příbor.
 5. Eviduje pracovní docházku zaměstnanců MÚ.

 

 

 1.   Krizové řízení
 1. Vede agendu Krizového štábu a Povodňové komise.
 2. Zabezpečuje úkoly požární ochrany podle § 29, odst. 3) a § 30 zákona
  č. 133/1985 Sb. v platném znění.
 3. Spolupracuje se starostou na návrzích dodatků a změn OZV - Požárního řádu města Příbor.

 

 1.   Kronika
 1. Zabezpečuje vedení kroniky města prostřednictvím externího kronikáře na základě smlouvy.

 

 1.     Poskytování informací
 1. Vede evidenci žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
 2. Zajišťuje zpracování výroční zprávy o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím a její předložení ke schválení radě města a následné zveřejnění.
 3. Zajišťuje zveřejňování podaných informací.
 4. Zajišťuje zveřejňování všech rozhodnutí a informací požadovaných zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Kontaktní spojení

Telefon: 556 455 440
Mobilní telefon: 739 553 586

Osoby

JménoFunkceTelefon
JUDr. Rostislav Michálek vedoucí odboru, právní činnost556 455 440
739553586
Bc. Eva Plišováorg. záležitosti556 455 447
736 519 797
Lucie Boháčovásekretariát, agenda RM, ZM556 455 411
736 503 361
Ing. Jaromír KavanSprávce sítě556 455 441
739 179 719
Petr ZámrskýInformatik556 455 445
730 529 674
Bc. Kateřina Šimečkovásekretariát, agenda ZM, RM556 455 412
603 883 664
Pavla Urbanovámatrikářka556 455 443
731 130 856
Jana Lipovská DiS.Evidence obyvatel, registry556 455 446
730 815 426
Nela MarkováReferentka MIC556 455 448
603 883 665
Pavla VeselkováReferentka MIC556 455 455
731 130 858