Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Příbor > Městský úřad Příbor

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 11:0012:00 - 17:00
úterý8:00 - 11:0012:00 - 14:00
středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
čtvrtek8:00 - 11:0012:00 - 14:00

4.        ODBOR FINANČNÍ

 1. Oblast účetnictví a rozpočtu
 1. Zajišťuje zpracování a projednání rozpočtu města na jednotlivé rozpočtové roky v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.
 2. Sestavuje návrh pravidel rozpočtového provizoria v souladu se zákonem
  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 3. Sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků rozpočtový výhled zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
 4. Po schválení rozpočtu v ZM provádí neprodleně rozpis rozpočtu členěný podle podrobné rozpočtové skladby.
 5. Zajišťuje finanční hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření města.
 6. Zajišťuje zpracování změn rozpočtu a rozpočtových opatření, které mohou nastat po jeho schválení z důvodu organizačních změn, z důvodu změn právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů,
  z důvodu věcných změn.
 7. Shromažďuje veškeré podklady a návrhy pro zpracování rozpočtu
  a jednotlivých změn rozpočtu města. Tyto návrhy předkládá a projednává
  v dostatečném předstihu před jejich přijetím v příslušných orgánech města a výborech ZM.
 8. Zpracovává po skončení kalendářního roku údaje o hospodaření města do závěrečného účtu, v němž jsou obsaženy veškeré údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů tak, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jimi zřízených příspěvkových organizací a hospodaření s majetkem. Provádí vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje.
 9. Navrhuje a organizačně zajišťuje přezkum hospodaření města auditorem.
 10. Zabezpečuje a zodpovídá za vedení účetnictví města včetně bytového a nebytového fondu v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími zákony a vyhláškami.
 11. Zpracovává výkazy města a zabezpečuje jejich zasílání na MFČR ve stanovených termínech.
 12. Zpracovává Roční výkaz organizačních složek státu, ÚSC, PO
  a podobných vládních institucí.
 13. Sleduje odděleně čerpání účelových prostředků – dotací od jednotlivých poskytovatelů (SR, KÚ, Regionální rada, jednotlivá ministerstva atd.), zajišťuje jejich oddělenou účetní evidenci a podílí se na jejich vyúčtování s příslušnými odbory a odděleními.
 14. Ve spolupráci s Odborem rozvoje města provádí finanční vypořádání města se zřízenými příspěvkovými organizacemi.
 15. Provádí kontrolu účetních výkazů, vede jejich evidenci.
 16. Zabezpečuje vyúčtování provozních záloh.
 17. Zabezpečuje tisk účetních sestav a jejich předání jednotlivým správcům finančních prostředků.
 18. Zabezpečuje styk s peněžními ústavy včetně zřizování a rušení účtů, otevírá limity čerpacích účtů u dotací.
 19. Ve spolupráci s bankou zajišťuje zhodnocování volných finančních prostředků.
 20. Centrálně vede evidenci objednávek.
 21. Vede evidenci rozestavěných staveb na účtu 042.
 22. Zajišťuje podklady ke zpracování dokladové inventarizace.
 23. Centrálně vede evidenci přijatých a vydaných faktur a evidenci platebních poukazů.
 24. Proplácí faktury dodavatelům, vystavuje faktury za město na základě podkladů příslušných vedoucích odborů a zajišťuje jejich distribuci dodavatelům, vede evidenci pohledávek dle knihy faktur.
 25. Sleduje úhrady příjmových položek – pronájmy, věcná břemena, prodeje pozemků, bytů, pokut apod.
 26. Sleduje odděleně příjmy a výdaje pro DPH a zpracovává daňové přiznání za DPH.
 27. Zpracovává daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za město.
 28. Zakládá všechny smlouvy za město s výjimkou smluv pracovně právních.
 29. Zabezpečuje výběrová řízení na poskytovatele bankovních úvěrů.
 30. Sleduje a zajišťuje splácení úvěrů a úroků u přijatých bankovních úvěrů.
 31. Zpracovává návrhy vnitřních norem týkajících se rozpočtu a účetnictví města.
 32. Sleduje a aktualizuje podpisové vzory ve vztahu k zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 33. Zabezpečuje ukládání dokumentů finančního odboru na „N“ disk a intranet úřadu

 

 1. Oblast poplatků a vymáhání pohledávek
 1. Vykonává státní správu na úseku výherních hracích přístrojů
  a videoloterijních terminálů.
 2. Provádí fyzickou kontrolu výherních hracích přístrojů v hernách.
 3. Provádí správu místního poplatku ze psů na základě OZV.
 4. Provádí odvody správního poplatku za výherní hrací přístroje na finanční úřad.
 5. Provádí správu místního poplatku za svoz komunálního odpadu na základě OZV.
 6. Zajišťuje vymáhání pohledávek města, které vznikly při výkonu samostatné působnosti, a to v rozsahu vymezeném právními předpisy.
 7. Vede evidenci pohledávek místních poplatků a ostatních pohledávek.
 8. Provádí upomínky neuhrazených plateb, vydává platební výměry, provádí návrhy na exekuce.
 9. Předává podklady právníkovi města k podání návrhů na výkon rozhodnutí.
 10. Provádí správu všech místních poplatků za užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje
  a služeb a umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí.
 11. Provádí správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních akcí.
 12. Zpracovává podklady pro odpis nevymožených pohledávek.
 13. Zajišťuje evidenci, vydávání a vyúčtování pokutových bloků.
 14. Vede a vymáhá agendu dlužníků dávek sociální péče a hmotné nouze.

 

 1. Oblast evidence a likvidace majetku, inventarizace majetku a pojištění
 1. Vede evidenci majetku města v informačním systému včetně odepisování
  a kategorizace majetku v souladu s platnými účetními předpisy.
 2. Zabezpečuje přenos údajů z prvotní evidence nemovitého majetku do informačního systému.
 3. Řeší likvidaci majetku – administrativní úkony, shromažďuje návrhy na vyřazení a likvidaci majetku města, zpracovává doklady a rozhodnutí
  o vyřazení a likvidaci majetku města, zajišťuje prodej likvidovaného majetku, zpracovává zprávu do RM v souladu s pravidly o vyřazování
  a likvidaci movitého majetku města.
 4. Realizuje daň z nabytí nemovitých věcí.
 5. Zabezpečuje podklady pro daň z nabytí nemovitých věcí, nárokuje finanční prostředky do rozpočtu města na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí.
 6. Zabezpečuje agendu úpravy výše daně z nemovitých věcí (vyhláška o koeficientu).
 7. Zajišťuje inventarizaci majetku města – směrnice, tiskopisy, závěrečná zpráva, kompletace dokumentů souvisejících s inventarizací majetku
  a závazků.
 8. Zajišťuje pojištění majetku města, spolupracuje s makléřskou firmou.
 9. Napomáhá a zúčastňuje se předávání a přebírání inventáře – drobného majetku, který není využit, a při jeho uskladnění přebírají péči nad tímto příslušní správci subjektu, ve kterém je uložen.

 

 1. Oblast pokladny a mzdová problematika
 1. Zabezpečuje pokladní službu.
 2. Provádí likvidaci cestovních příkazů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách.
 3. Zajišťuje nákup stravenek. Vydává stravenky zaměstnancům města, uvolněným funkcionářům, koriguje nárok všech v závislosti na uskutečněných pracovních cestách a nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu pracovní neschopnosti, popř. čerpání dovolené.
 4. Zpracovává mzdovou agendu zaměstnanců města včetně organizačních složek, městské policie, uvolněných a neuvolněných funkcionářů (výpočet mezd vč. odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, výpočet daně ze závislé činnosti, roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob).
 5. Zabezpečuje výpočet a evidenci nemocenských dávek.
 6. Zajišťuje agendu evidenčních listů.
 7. Komunikuje se státními institucemi – zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, FÚ, PÚ.
 8. Zabezpečuje vyplnění a odesílání statistických výkazů v oblasti mzdové
  a personální.
 9. Zpracovává mzdovou agendu včetně vyplnění statistických výkazů pro obec Trnávku.

 

Kontaktní spojení

Telefon: 556 455 430
Mobilní telefon: 731 130 864

Osoby

JménoFunkceTelefon
Ing. Kamila NenutilováVedoucí odboru finančního556 455 430
731 130 864
Dagmar ŠatkováPlatební styk s bankou, příjm. faktury556 455 431
Ing. Renáta PoppováVýdaje města, dotační tituly, účetní závěrky556 455 433
Mgr. Martina RyndováPříjmy města, místní poplatky, vymáhání pohledávek556 455 432
Alice BuczkováEvidence a vymáhání místních poplatků za TKO556 455 434
Alena GachováEvidence a likvidace majetku556 455 436
Barbora Nevludová DiS.Pokladna, mzdová účetní556 455 437
Bc. Petra FriedlováReferentka - rozpočet556 455 438
Jana RosíkováÚčetní556 455 435