Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Odbor bytového a nebytového fondu

Organizační zařazení

Město Příbor > Městský úřad Příbor
 1. ODBOR BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

 

 1. Dotace
 1. Provádí vyhledávání vhodných dotačních titulů pro rozvojové projekty města.
 2. Připravuje a předkládá RM a ZM materiály k žádostem o dotaci.
 3. Zabezpečuje ve spolupráci s příslušnými odbory podávání žádostí o dotaci, granty apod.
 4. Připravuje doklady pro podepisování smluv o dotaci.
 5. Zabezpečuje administraci projektů dle pravidel jednotlivých poskytovatelů dotací.
 6. Provádí ve spolupráci s odborem finančním a odborem investic a správy majetku vyúčtování dotací.
 7. Provádí evidenci získaných dotací.
 8. Zabezpečuje povinnou i nepovinnou publicitu projektů, u kterých byla získána dotace.
 9. Sleduje a koordinuje dodržování podmínek udržitelnosti u projektů města, na které byly poskytnuty dotační prostředky.
 10. Činnosti spojené s dotacemi vykonává pro všechny oblasti mimo dotací z oblasti životního prostředí.

 

 1. Energie
 1. Zabezpečuje pro město a jeho příspěvkové organizace výběr dodavatele energetické energie a plynu.

 

 1. Majetkoprávní úkony
 1. Vypracovává podklady a návrhy  pro prodej, pronájem a nabytí domů a objektů.
 2. Vyhotovuje a uzavírá nájemní smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor.
 3. Posuzuje splnění zákonem stanovených podmínek v případě přechodu nájmu bytů a výměny bytů, při splnění podmínek bez dalšího neprodleně aktualizuje nájemní smlouvy tak, aby odpovídaly existujícímu právnímu stavu.

 

 1. Správa a údržba budov
 1. Zajišťuje způsobem péče řádného hospodáře stavební a technickou správu a údržbu předmětných budov a jiných objektů v majetku města.
 2. Zajišťuje zpracovávání, vedení a úpravy pasportu budov, pro které zajišťuje  správu a údržbu.
 3. Vede evidenci uživatelů jednotlivých předmětných nemovitostí, zejm. bytů a osob, které v bytech bydlí.
 4. Zajišťuje smluvně u oprávněných subjektů dodávku médií a servisní činnosti nezbytně nutné pro provoz předmětných nemovitostí (voda, plyn, el. energie pro spol. prostory domu, dodávky tepla a TUV, servis výtahů, servis společných televizních antén atd.).
 5. Zajišťuje provozní revize technických zařízení ve spravovaných předmětných nemovitostech podle platných právních norem a předpisů státního odborného dozoru (hromosvody, plynovody, el. rozvody atd.).
 6. Zajišťuje provádění odečtů vodoměrů a poměrových měřidel spotřeby tepla.
 7. Zajišťuje  deratizaci a dezinsekci předmětných nemovitostí.
 8. U předmětných nemovitostí nebytového charakteru a nebytových prostor zajišťuje také správu a údržbu příslušenství těchto předmětných nemovitostí.
 9. Činí taková opatření, aby nedošlo zejm. ke ztrátě, odcizení, zničení, zneužití či jinému  poškození spravovaného majetku nebo jiným škodám.
 10. Řádně předává předmětné nemovitosti, zejm. byty a nebytové prostory, nájemníkům a při skončení nájemního vztahu od nájemníků řádné přebírá předmětné nemovitosti, a to vše na základě písemného protokolu o předání či převzetí předmětných nemovitostí.
 11. Zabezpečuje havarijní službu pro předmětné nemovitosti, zejména pro tzv. domovní fond.
 12. Zajišťuje u dodavatelů údržbu a opravy a kontroluje jejich provedení a správnost účtovaných cen.
 13. Zpracovává pravidelně vždy jednou za 4 roky počínaje rokem výhledový plán údržby předmětných nemovitostí na 4 kalendářní roky dopředu, a to vždy nejpozději do března příslušného kalendářního roku.
 14. Řídí práci správních zaměstnanců v objektech radnice a učitelského ústavu (uklízečky, údržbář).
 15. Zajišťuje běžnou údržbu a opravy zařízení jednotlivých pracovišť MÚ.
 16. Zajišťuje vyvěšování státní vlajky u příležitosti státních svátků.
 17. Zajišťuje revize elektrozařízení používaných v prostorách MÚ.
 18. Zajišťuje zpracování, vedení a úpravy pasportu budov, pro které zajišťuje stavební správu a údržbu.

 

 

 1. Ekonomická oblast  
 1. Nájemcům bytů předepisuje výši nájemného v souladu s platnými právními předpisy, nájemcům nebytových prostor v souladu s uzavřenými smlouvami.
 2. Předepisuje výši měsíční, popř. čtvtrtletní úhrady za služby spojené s užíváním předmětných nemovitostí jednotlivým uživatelům těchto předmětných nemovitostí.
 3. Kontroluje placení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním předmětných nemovitostí; v případě neplacení rozesílá jednu upomínku a následně, není-li dobrovolně plněno,  předává právníkovi MÚ k vymáhání soudně.
 4. Vede evidenci plateb nájemného, fondů a záloh za služby spojené s užíváním předmětných nemovitostí jednotlivých uživatelů předmětných nemovitostí.
 5. Provádí roční vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětných nemovitostí na jednotlivé uživatele dle platných předpisů do konce října kalendářního roku.
 6. Vybírá, eviduje a vymáhá poplatky z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním předmětných nemovitostí, popř. úroky z prodlení u jiných peněžních dluhů.
 7. Je povinen v případě přeplatku v rámci vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětných nemovitostí za příslušný rok započíst tento přeplatek vůči případným evidovaným pohledávkám od nájemce; tento zápočet musí být proveden prokazatelným způsobem.
 8. Při správě předmětných nemovitostí používá program GORDIC, a to zejm. pro správu bytového fondu.
 9. Návrh k případnému odepsání (prominutí) pohledávky předkládá k rozhodnutí  radě města.
 10. Zajišťuje vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace.
 11. Při zpracování osobních údajů potřebných pro výkon činností se řídí ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů, v platném znění, zejména pak zajistit zamezení zneužití těchto údajů.

Osoby

JménoFunkceTelefon
Ing. Jiří Hajdavedoucí odboru556 455 480
602 732 138
Soňa Jandováuklízečka
Ing. Kateřina Honešováúčetní nájmu556 455 483
Michaela Kusiakováspráva nebytových prostor556 455 482
734 390 846
Ing. Jan Skarkabytový technik556 455 481
736 503 360
Pavel KrulichÚdržbář730 850 446