Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Zhodnocení roku 2020 z hlediska odpadového hospodářství města Příbora

Typ: ostatní
Na jaře tohoto roku bylo zpracováno vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Příbora za rok 2020, které je v nekrácené verzi k dispozici na webu města v sekci Životní prostředí ve složce Dokumenty odpadového hospodářství.
Zde uvádíme stručný výtah nejdůležitějších informací:

Ve městě Příboře bylo v r. 2020 vyprodukováno celkem 4 405,3 tun odpadů. Z tohoto množství bylo 2 813 tun odpadů využito a 1 592,3 tun odpadů odstraněno. Využití nalezlo 64 % odpadů z celkové produkce. Komunálních odpadů (KO) bylo v roce 2020 vyprodukováno celkem 4 169,6 tun. Z tohoto množství bylo 2 578,3 tun KO využito a 1 591,3 tun odpadů odstraněno. Využití nalezlo 63 % KO z jejich celkové produkce. Odpady byly využívány hlavně materiálově (recyklace, kompostování). Odstraňovány byly odpady hlavně skládkováním.

    

V roce 2020 činilo množství využitých KO 2 578,3 tun (62 %), množství využitých BRKO (biologicky rozložitelných KO) pak 1 934,3 tun (72 %). Účinnost separace papíru, skla a plastů z potenciálu produkce v SKO činila v tomtéž roce celkem 52% (zlepšení oproti roku 2019 o 11 %).

 

Dalšími důležitými využitelnými složkami KO je produkce kompozitních obalůtextilu. Drobný kompozitní odpad lze odkládat do sběrných nádob na plasty. Ve sledovaném roce došlo oproti roku 2019 (0,7 tun) k výraznému navýšení produkce na 4,3 t (tj. 0,5 kg na obyvatele). Produkce textilních odpadů má za celé sledované období rovněž rostoucí tendenci. V r. 2020 produkce textilu dosáhla 66 tun (tj. 7,8 kg na obyvatele), což je o 5,5 tuny více než v r. 2019.

    

Produkce komunálních nebezpečných odpadů (NO) v r. 2020 činila 0,4 kg na obyvatele. Hlavní podíl na produkci těchto odpadů mají barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky (0,33 kg na obyvatele). Produkce komunálních NO oproti roku 2019 mírně vzrostla.

    

Produkce směsného KO (126,4 kg/obyv. za rok 2020) oproti roku 2019 opět klesla. Směsný KO je odpad shromažďovaný do „černých“ nádob. Jedná se o odpady zbývající po vytřídění papíru, skla, plastů, bioodpadů, kovů, nebezpečných odpadů, textilu a dalších odděleně shromažďovaných odpadů a materiálů.

    

Produkce objemných odpadů (58,3 kg/obyv. za rok 2020) zaznamenává od roku 2014 nárůst. Ve sledovaném roce avšak produkce klesla v porovnání s rokem 2019 o 9,8 kg na obyvatele. V další řadě důležitými tříděnými odpady jsou kovy a bioodpady. Produkce tříděných komunálních kovů (33,2 kg na obyvatele) má za celé sledované období spíše klesající tendenci.  V roce 2020 zaznamenala produkce tříděných kovů oproti roku 2019 zvýšení o 52,5 tun, tj. o 6,1 kg na obyvatele. Drobné kovové obaly lze odkládat do sběrných nádob na plasty a větší kov lze odkládat na sběrném dvoře a také ve sběrných surovinách.

 

Biologicky rozložitelný odpad (189,5 kg na obyvatele) město Příbor shromažďuje v rámci předcházení vzniku odpadů pomocí kompostérů pro domácí kompostování a prostřednictvím kompostárny. Dále probíhá sběr bioodpadů do sběrných nádob od prahu domu, v zahrádkářských koloniích, ze sídlištní zástavby (240 l a 770 l), do velkoobjemových kontejnerů umístěných po městě 2x ročně (na jaře a na podzim) a prostřednictvím mobilního sběru.

 

Produkce tříděných bioodpadů má v rámci celého sledovaného období rostoucí tendenci. V roce 2020 došlo oproti roku 2019 k nárůstu, a to o 282,1 tun, což je zvýšení o 32,8 kg na obyvatele. Důvodem navýšení množství tříděných bioodpadů je větší produkce bioodpadů z rodinných domů (108,6 kg na obyvatele za rok 2020) a z veřejné zeleně (47 kg na obyvatele za rok 2020).

 

Produkce ZPOV (zpětný odběr výrobků) činí celkem 5,1 kg na obyvatele. Nejvyšší produkci mají Vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky (3,6 kg na obyvatele) a Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (1,5 kg na obyvatele). Oproti roku 2019 je zaznamenán značný nárůst.


Vytvořeno: 14. 7. 2021
Poslední aktualizace: 14. 7. 2021 07:58
Autor: