Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Souhrnná informace pro stavebníky a projektanty týkající se projekční přípravy výstavby rodinných domů v lokalitě Za školou

 

V současné době jsou všechny inženýrské sítě dokončeny a probíhají jejich dílčí kolaudace a postupné předávání budoucím správcům.

Stavebníkům a projektantům doporučujeme nejdříve konzultaci na Stavebním úřadě MÚ Příbor, Freudova 118, 742 58 Příbor, kde jim bude podle rozsahu plánované stavby sdělen typ řízení, který bude stavební úřad vést a jaká vyjádření bude požadovat.

Na základě těchto informací zpracuje projektant příslušnou projektovou dokumentaci včetně projednání s příslušnými dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení.

 

Ze strany města budou v průběhu přípravy a zpracování projektové dokumentace vydávána stanoviska k následujícím žádostem:

 • Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí (viz příloha č.1)
  • V současné době jsou všechny inženýrské sítě dokončeny a probíhají kolaudace všech inženýrských sítí a jejich postupné předávání budoucím správcům.
  • Do doby uzavření smluvních ujednání o provozování vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu, budou vyjádření k existenci a napojení na tyto sítě poskytována prostřednictvím MÚ v Příboře, odboru investic a správy majetku.
  • Rovněž budou poskytovány informace o existenci dalších sítí, které zůstanou v majetku a správě města Příbor (dešťová kanalizace a veřejné osvětlení).
  • Pokud se týká rozvodů nízkého napětí, je nutné o vyjádření požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/sdeleni-o-existenci-siti.html.
  • Pokud se týká sdělovacích rozvodů, je nutné o vyjádření požádat společnost CORSAT s.r.o., K Nemocnici 18, 741 01 Nový Jičín, corsat@corsat.cz.
  • Žádost bude adresována na MÚ Příbor, odbor investic a správy majetku, nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor

 

 

 • Žádost o souhlas s napojením na inženýrské sítě v majetku města (viz příloha č.2)
  • Do doby předání vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu, budou vyjádření k napojení na tyto sítě poskytována prostřednictvím MÚ v Příboře, odboru investic a správy majetku. Tato vyjádření budou sloužit pro účely správního řízení na stavebním úřadě. Vlastní smlouvy o dodávkách plynu, vody a odvádění splaškových vod si stavebníci budou vyřizovat s jednotlivými správci po termínu uzavření provozních smluv mezi městem Příbor a příslušným správcem inženýrské sítě. O termínu uzavření smluv budou stavebníci informováni ze strany MÚ Příbor, odboru investic a správy majetku.
  • Pokud se týká napojení na dešťovou kanalizaci, upozorňujeme, že základní podmínky napojení budou:
   • Povinnost vybavení rodinného domu retenční nádrží o objemu min. 3 m3 s navazujícím vsakovacím objektem a s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace
   • Požadavek na fyzické převzetí napojení domovní části přípojky dešťové kanalizace na již vybudovanou odbočku z hlavního řadu.
  • Žádost bude adresována na MÚ Příbor, odbor investic a správy majetku,nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor

 

 • Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace (příloha č.3)
  • Žádost bude adresována na MÚ Příbor, odbor investic a správy majetku,nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor

 

 • Žádost o souhlas se stavbou (příloha č.4)
  • Toto vyjádření bude konečné ze strany města a bude konstatovat dodržení Regulativů zástavby Lokality Za školou (Z 43) v souladu s Pravidly prodeje pozemků v lokalitě Za školou a příslušnou kupní smlouvou uzavřenou mezi městem Příbor a stavebníkem.
  • Toto vyjádření bude stavebnímu úřadu deklarovat rovněž souhlas města se stavbou jako vlastníka sousedního pozemku.
  • Žádost bude adresována na MÚ Příbor, odbor rozvoje města, nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor.

Stavebníci i projektanti se mohou před zahájením i v průběhu projekčních prací, obrátit na příslušné odbory MÚ Příbor za účelem konzultací, aby mohli uceleně získat co nejvíce informací pro další přípravu projektu.

Ve věci inženýrských sítí a komunikací lze kontaktovat odbor investic a správy majetku:

Ve věci vlastní stavby a splnění podmínek Regulativů lze kontaktovat odbor rozvoje města:

 

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍLOHA Č. 2

PŘÍLOHA Č. 3

PŘÍLOHA Č. 4