Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Územní studie

§30 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.  O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a upořádání území nebo jejich vybraných částí.
13. 12. 2012 byl vydán Územní plán Příbora, který nabyl účinnosti dne 30. 12. 2012. Územní plán Příbora, řeší funkční využití všech pozemků na území města Příbora, a jelikož některé rozvojové lokality jsou rozsáhlejšího charakteru a podrobnost územního plánu neumožňuje konkrétní návrh jejich využití, je pro rozhodování o změnách v území, v souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 183/2006Sb. (stavební zákon) v platném znění, stanovena podmínka zpracování územní studie. Bez zpracování územní studie nelze v těchto lokalitách měnit jejich využití nebo prostorové uspořádání, včetně umisťování staveb nebo jejich změn.
Územním plánem Příbora je vymezeno 8 lokalit s uloženou podmínkou zpracování územní studie. Z toho 6 lokalit je s funkčním využitím jako plochy Smíšené obytné (SO), 1 lokalita s funkčním využitím jako plocha Občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV) a 1 lokalita s funkčním využitím jako plocha Občanského vybavení - sportovních a rekreačních aktivit (OS).