Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Odbor sociálních věcí

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Bc. Lenka Filipcováz vedoucí odboru 556 455 470 Freudova 118
Irena Rozehnalováz veřejná opatrovnice 556 455 471 Freudova 118
Mgr. Karolína Najzarová sociálně-právní ochrana dětí 556 455 472 Freudova 118

 

Odbor sídlí v I. patře budovy Správy majetku města Příbor s. r. o., na ul. Freudova čp. 118 v Příboře.

NÁPLŇ PRÁCE ODBORU:

Úkoly v samostatné působnosti

 

 1. Zajišťuje agendu přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě, přijímá žádosti do domů s pečovatelskou službou a zpracovává pořadníky na přidělení těchto bytů.
 2. Zajišťuje agendu spojenou s přidělováním bytů nízkého standardu a bytů určených k řešení tíživých bytových a sociálních situací občanů ve městě.
 3. Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu s příslušnými právními předpisy.
 4. Vytváří ve spolupráci se samosprávou koncepční materiály metodické a analytické pro sociální práci v obci a sociální či související služby a prorodinnou politiku obce.

             

 1. Realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování a podílí se na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě.
 2. Spolupracuje s pracovními skupinami komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě, spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
 3. Spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje a při určování sítě sociálních služeb na území kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.
 5. Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.
 6. Metodicky podporuje a ve spolupráci se samosprávou vytváří podmínky pro sociální práci v obci a sociální či jiné související služby.
 7. Spolupracuje s dalšími obcemi, krajem a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou.
 8. Spolupracuje s Diakonií ČCE – střediskem v Ostravě ve věci poskytování sociálních služeb – pečovatelské služby v domech s byty zvláštního určení.
 9. Spolupracuje s Kluby seniorů a s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením na území města.
 10. Sleduje účelnost vynaložených finančních prostředků z rozpočtu města na sociální práci v obci.
 11. Vypravuje pohřeb dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Vydává vyjádření k žádosti o souhlas vlastníka komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením.
 13. Vede agendu osob se změněnou svéprávností, spolupracuje se soudy v opatrovnických záležitostech, provádí sociální šetření pro soudy.
 14. Na vyzvání orgánu pomoci v hmotné nouzi sděluje, zda osoba v hmotné nouzi požádala o pomoc při získání přiměřeného bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Na vyzvání orgánu pomoci v hmotné nouzi vydává stanoviska za obec dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Úkoly v přenesené působnosti

 

 1. Zajišťuje agendu obecního úřadu v přenesené působnosti a pověřeného obecního úřadu v oblasti sociálně právní ochrany dětí v souladu s příslušnými právními předpisy, zaměřuje se zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, následně podle potřeb a rozsahu nezbytných opatření k ochraně dítěte poskytuje pomoc dítěti a rodičům nebo jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte a oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
 3. Na vyžádání podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření.
 4. Na vyžádání doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem a podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte.
 5. Provádí sociální práci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje základní sociální poradenství pro cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, imigranti, osoby v hmotné nouzi a nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením a žijící rizikovým způsobem života, oběti agrese, osoby se ztrátou přístřeší, senioři.
 6. Na dožádání provádí sociální šetření různých aspektů životních situací klientů.
 7. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Vykonává funkci veřejného opatrovníka v sociální oblasti a v sociální péči osobám omezeným ve svéprávnosti v případech, kdy je město soudem ustanoveno jako opatrovník dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Úřední hodiny:

Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 11:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
Pátek: Zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Polední pauza - pondělí a středa 11:00 - 12:00 hodin.
Pátek - neúřední den

Kontaktní adresa:

Odbor sociálních věcí Příbor
Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru
Freudova 118
742 58 Příbor
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 556 455 470
fax: (+420) 556 722 093