Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Odbor finanční informuje občany o možnosti elektronického zasílání informací k úhradě místního poplatku za svoz odpadu, a to prostřednictvím emailové pošty.

Tato novinka bude zavedena od letošního roku a nahradí distribuci poštovních poukázek, které byly v minulosti roznášeny.

V emailu, který bude automaticky ze systému rozesílán, bude uvedeno číslo účtu, částka a variabilní symbol plátce, popř. termín splatnosti.

Tato služba bude samozřejmě bezplatná a velice jednoduše realizovatelná. Stačí, aby zájemce zaslal svůj emailový kontakt  na adresu správce poplatku: buczkova@pribor-mesto.cz.

V případě dalších dotazů volejte 605 526 460 nebo 556 455 434, správce poplatku Alice Buczková.

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

 

- fyzická osoba přihlášená v obci,

 

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,  ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

 

OSVOBOZENÍ

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a)      umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)      umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

c)      umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

Od poplatku se dále osvobozují:

 • poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm a) této vyhlášky, kteří žijí v zahraničí po dobu delší než ½ roku v daném roce nepřetržitě,
 • poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm a) této vyhlášky, kteří nedovršili 1 rok života,

 

Úleva se poskytuje poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 písm.b) této vyhlášky, ve výši 246,- Kč. 

 

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2 a) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit do 30.11.kalendářního roku.


 

Poplatek je stanoven v našem městě "Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 1/2019" v celkové sazbě 492 Kč/osoba/rok.

 

Splatnost poplatku:

 •  jednorázově v termínu do 31. května
  nebo
 • ve dvou splátkách ve výši 246 Kč. První splátka do 31. května , druhá do 30. září kalendářního roku.
   

Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:

 

 • platba v pokladně MÚ,
 • platba prostřednictvím složenky
 • platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky. Variabilní symboly ze složenek se již od roku 2019 nemění.

 

Nebudou - li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří odbor finanční dluh  platebním výměrem. Event. přistoupí k možnosti zvýšit neuhrazené poplatky na jejich trojnásobek.

 

Další podrobnosti viz text OZV č. 1/2019.