Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

- fyzická osoba,

 • která má v obci trvalý pobyt,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

OSVOBOZENÍ

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a)      umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)      umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

c)      jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby.

d)      umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se dále osvobozují:

 1. poplatníci podle čl. 2 odst. 1a) této vyhlášky, kteří žijí v zahraničí po dobu delší než ½ roku,
 2. poplatníci podle čl. 2 odst. 1a) této vyhlášky, kteří dosud nedovršili 18-ti let a žijí  v dětských domovech v ČR,
 3. poplatníci podle čl. 2 odst. 1a) této vyhlášky, kteří nedovršili 1 rok života,
 4. poplatníci podle čl. 2 odst. 1b) této vyhlášky, kteří mají ve městě Příboře hlášen pobyt a zároveň nepožadují ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých nejsou hlášeni k pobytu, přistavení popelové nádoby, za situace, že v těchto stavbách v aktuální době nikdo nebydlí.

 


Poplatek je stanoven v našem městě "Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 7/2015" v celkové sazbě 468 Kč na osobu a rok.

Splatnost poplatku:

 •  jednorázově v termínu do 31. května
  nebo
 • ve dvou splátkách ve výši 234 Kč do 31. května , zbývající část 234 Kč do 30. září
   

Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:

 • platba v pokladně MÚ,
 • platba prostřednictvím složenky (budou doručeny koncem měsíce dubna, popř. začátkem měsíce května),
 • platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky.

Nebudou - li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří odbor finanční a kontrolní poplatek platebním výměrem.

Další podrobnosti v Obecně závazné vyhlášce města Příbora č. 2/2017