Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 2020

Typ: ostatní
Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 14. prosince 2017 schválilo III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 2020, který byl zpracován formou komunitního plánování.

K zapojení se do procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb byla prostřednictvím dostupných informačních médií ve městě průběžně vyzvána široká veřejnost. Členy pracovních skupin byli zástupci z řad odborníků pracujících v sociální oblasti, zástupci za zadavatele sociálních služeb, zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci některých volebních stran, zástupci různých organizací vyvíjejících činnost na území města Příbora v sociální oblasti, zástupci uživatelů sociálních služeb nebo navazujících aktivit ve městě a zástupci veřejnosti.

V průběhu procesu komunitního plánování byly v I. polovině loňského roku pracovními skupinami a zástupci veřejnosti zpracovány SWOT analýzy, proběhlo dotazníkové šetření formou přímého oslovení respondentů, proběhlo dotazníkové šetření prostřednictvím webových stránek města. Představení poskytovatelů sociálních služeb ve městě, včetně informovanosti veřejnosti o sociálních službách, proběhlo stejně jako každoročně u příležitosti Dne dětí a rodiny v městském parku v Příboře. Průběžně také probíhá v Měsíčníku města Příbora a na webových stránkách města.

Na základě všech podnětů veřejnosti a z vlastních znalostí a zkušeností členů pracovních skupin, kteří přicházejí v rámci své pracovní činnosti do kontaktu s různými cílovými skupinami, byly pracovními skupinami stanoveny jednotlivé cíle a opatření. Následně byl odborem sociálních věcí Městského úřadu Příbor zpracován návrh III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 2020, který byl předložen veřejnosti k připomínkování. Po celou dobu veřejného připomínkovacího řízení měla veřejnost možnost vyjádřit své připomínky k návrhu střednědobého plánu osobně, písemně nebo elektronickou formou. Po vypořádání a zpracování připomínek veřejnosti, řídící skupina předložila návrh III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 - 2020 k projednání Radě města Příbora a následně ke schválení Zastupitelstvu města Příbora. 

Podporu koordinátora komunitního plánování poskytovala externě odborná konzultantka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v  rámci projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu v Moravskoslezském kraji z Operačního programu Zaměstnanost, klíčové aktivity KA 2.

Dalším  odborným konzultantem procesu komunitního plánování byl Institut komunitního rozvoje, z. s., který prováděl a zpracoval výsledky dotazníkového šetření potřeb veřejnosti,  podílel se na zpracování SWOT analýz a na zpracování návrhové části dokumentu. 

Priority schválené Zastupitelstvem města Příbora pro seniory a osoby se zdravotním postižením:

 

 • Priorita č. 1 Podpora osobám na přechodnou dobu, které pečují o osoby vyžadující pomoc jiné osoby
 • Priorita č. 2 Podpora bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Priorita č. 3 Zajištění pobytových sociálních služeb pro seniory
 • Priorita č. 4 Podpora činnosti a rozvoje organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením

 

Priority schválené Zastupitelstvem města Příbora pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením:

 

 • Priorita č. 1 Podpora sociálního bydlení ve městě
 • Priorita č. 2Humanitární pomoc pro občany v nepříznivé sociální situaci
 • Priorita č. 3 Podpora rodin s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj v důsledku dlouhodobě krizové situace 

 

Schválené společné priority pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením a pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením:

 

 • Priorita č. 1    Zajištění informovanosti o sociálních službách ve městě
 • Priorita č. 2 Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě
 • Priorita č. 3 Podpora udržení stávajících sociálních služeb ve městě Příboře

 

Jednotlivé priority jsou rozpracovány do konkrétních opatření a měly by být postupně splněny v období roku 2018 až 2020. Bližší informace můžete obdržet osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor nebo na webových stránkách města Příbora: www.pribor.eu.

 

 

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad Příbor

 

                                              


Vytvořeno: 9. 1. 2018
Poslední aktualizace: 9. 1. 2018 10:08
Autor: