Menu
Město Příbor
Příbor

Individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu města Příbora pro rok 2022

 

Zastupitelstvo města Příbora schválilo dne 26.05.2021 pod usnesením č. 12/19/ZM/2021 nová Pravidla č. 2/2021 pro poskytování dotací z rozpočtu města Příbora (dále též „Pravidla“).

 

Pravidla jsou účinná od 01.11.2021, což znamená, že se vztahují na žádosti o dotaci z rozpočtu města Příbora podané po datu 01.11.2021 a na finanční vypořádání dotace poskytnuté pro rok 2022.

 

V souladu se schválenými pravidly je možno nově požádat mimo dotaci „programovou“ i o dotaci „individuální“.

 

Zásadní odlišností mezi dotací programovou a dotací individuální je ve stanovení samotného účelu poskytnutí dotace. V případě programové dotace určuje účel dotace poskytovatel dotace
ve vyhlášeném programu, v případě individuální dotace určuje účel dotace žadatel v žádosti o dotaci.

 

Jak a kdy je možno o individuální dotaci požádat a na co je možno individuální dotaci použít? Nejen odpovědi na tyto otázky najdete níže.

 

O individuální dotaci lze požádat v průběhu celého roku 2022.

 

Žádost o individuální dotaci podává žadatel v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

Formu žádosti o individuální dotaci určuje žadatel sám, jednotný formulář schválen není. 

 

Pro dodání žádosti o individuální dotaci nelze použít žádný z již neplatných formulářů žádostí
o programovou dotaci na činnost a provoz, granty, sociální služby či materiálně technickou základnu.

 

V žádosti o individuální dotaci uvede žadatel konkrétní a jednoznačný účel, na který dotaci požaduje, včetně zdůvodnění žádosti.

 

Pokud to charakter účelu uvedeného v žádosti dovoluje, je vhodné k žádosti přiložit přílohy, které dokladují potřebnost či důležitost žádosti (např. fotodokumentace, výpis z listu vlastníka, cenová nabídka potencionálního dodavatele/zhotovitele).

 

O individuální dotaci lze požádat v případě mimořádné a nenadálé situace, v níž se žadatel ocitl a která je hodna zvláštního zřetele. Individuální dotace má řešit individuální, konkrétní a specifické potřeby konkrétního žadatele. Individuální dotace nahrazuje mj. dříve poskytovanou veřejnou finanční podporu materiálně technické základny.

 

Individuální dotaci nelze poskytnout na projekt, u něhož je nebo byla možnost požádat o programovou dotaci.

 

Žádosti o individuální dotaci budou posuzovány a hodnoceny pracovní skupinou. Pracovní skupinu
pro hodnocení individuálních dotací jmenuje starosta města z řad členů Zastupitelstva města Příbora v počtu jednoho zástupce z každé volební strany zastoupené v Zastupitelstvu města Příbora.

 

O poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Příbora.

 

O poskytnutí dotace do 50 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozhoduje Rada města Příbora.

 

Individuální dotaci lze poskytnuta pouze v souladu se schváleným rozpočtem města na základě veřejnoprávní smlouvy.

 

Z individuální dotace nelze hradit výdaje na:

 1. reprezentaci, pohoštění a dary (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění, výcvikových táborů),
 2. nákup alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
 3. nákup věcí osobní spotřeby,
 4. úroky, zápůjčky, penále, srážky a další finanční postihy,
 5. splátky úvěrů včetně úroků a leasing včetně akontace,
 6. cestovní náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
 7. provize,
 8. benefity (dárkové poukázky, balíčky),
 9. nevyrovnané závazky z předešlého období,
 10. vzájemný zápočet pohledávek a závazků,
 11. mzdy a platy žadatelů a jejich zaměstnanců (mimo oblast registrovaných sociálních služeb a dle zákona o dobrovolnictví),
 12. poplatky a výdaje za právní služby a zastoupení,
 13. celní, správní, soudní a bankovní poplatky,
 14. nákup mobilních telefonů, poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet, včetně zavedení přípojky,
 15. pojištění majetku,
 16. daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně),
 17. nákup nemovitostí,
 18. dotace a jiná finanční plnění poskytnutá třetím osobám,
 19. úhradu správních a místních poplatků,
 20. pořízení uměleckých děl a sbírek,
 21. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
 22. nájemné v prostorách obecního majetku v případě konání akce komerčního charakteru, v případě výběru vstupného, kurzovného apod. či v případě jinak výdělečné akce,
 23. nájemné venkovních a vnitřních prostor v případě, že žadatel vybírá poplatek za pronájem téhož místa od třetí osoby,
 24. nespecifikované výdaje, které nelze doložit.

 

Každá poskytnutá individuální dotace z rozpočtu města Příbora podléhá finančnímu vypořádání.

 

Příjemce individuální dotace je povinen individuální dotaci vyúčtovat a finanční vypořádání dotace předložit poskytovateli v termínu stanoveném ve veřejnoprávní smlouvě.

 

Finanční vypořádání individuální dotace se podává v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

Jednotný formulář schválen není. Pro zpracování finančního vypořádání individuální dotace nelze použít žádný z již neplatných formulářů finančního vypořádání programové dotace na Činnost a provoz, Granty, Sociální služby či Materiálně technickou základnu.

 

V případě nevyčerpání celé dotace je příjemce povinen vrátit tyto prostředky na účet
poskytovatele nejpozději v termínu stanoveném pro předložení finančního vypořádání.

 

Bližší informace k individuální dotaci najdete na internetových stránkách Městského úřadu Příbor: www.pribor-eu. Informace k individuální dotaci poskytuje také Úsek právní a kontrolní Městského úřadu Příbor, nám. Sigmunda Freuda 19, Příbor.

Město a úřad

Volby 2022

volby

Portál občana

Portál občana

Úřední deska

úřední deska

Aktuální odstávky

odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
3
27
2
28
3
29
3
30
3
1
4
2
3
3
3
4
3
5
4
6
5
7
5
8
4
9
4
10
4
11
4
12
5
13
4
14
4
15
3
16
4
17
4
18
4
19
5
20
4
21
5
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
4
28
10
29
4
30
4
31
4
1
5
2
3
3
5
4
4
5
3

Sbírka materiální a potravinové pomoci

pro Ukrajince přistěhované do Příbora
sbírka

Seznam potřebných věcí naleznete zde

Ukrajinská krize

 

UA

KRIZOVÁ LINKA Města Příbora
556 455 444

COVID portál

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

26.5.2022 07:40

Aktuální teplota:

14,9 °C

Vlhkost:

81,2 %

Rosný bod:

11,7 °C