Navigace

Obsah

architektonická soutěž

Lávka přes řeku lubinu v příboře

Odpovědi na dotazy k předmětu soutěže,

zaslané do 18.11.2015

 

(zveřejněno 27.11.2015)

Dotaz č. 1

Jaká je frekvence chodců přecházejících a cyklistů přejíždějících přes stávající lávku (počet za hodinu ve dne) – jestli nemáte statistiku, stačí kvalifikovaný odhad.

Běžný průměr počtu uživatelů lávky v denních hodinách činní 50-100 osob za hodinu, z toho cyklisté představují cca 30%.

Ve špičce, např.  v koupacích dnech na blízkém koupališti, činní počet uživatelů lávky v denních hodinách 200-350 osob za hodinu, z toho cyklisté představují cca 40%.

Dotaz č. 2

Existuje pro Příbor plán rozvoje cyklistické dopravy? Existuje plán stávajících cyklotras a cyklostezek v Příboře? Jestli ano, prosím o odkaz.

Ne, Příbor nemá zpracovaný plán rozvoje cyklistické dopravy ani nemá zpracovaný plán stávajících cyklotras a cyklostezek ve městě.

V rámci rozvojových záměrů města je předpokládáno, že lávka bude patřit i nadále k místům s nejvyšší intenzitou cyklodopravy ve městě.

Dotaz č. 3

Bude na lávku zakázán vjezd všech vozidel včetně vozidel údržby?

Ano, bude zakázán. Údržba lávky bude prováděna ručně i v zimním období.

Dotaz č. 4

Je k dispozici geotechnický průzkum? Jestli ano, prosím o odkaz.

Ne, geotechnický průzkum není k dispozici.

Dotaz č. 5:

Bude součástí odhadu investičních nákladů také cena za odstranění stávající lávky?

Ne, náklady na odstranění stávající lávky nezahrnujte do odhadu investičních nákladů.

Dotaz č. 6:

Můžete vyvěsit související projekt obnovy parčíku na web nebo jiným způsobem poslat elektronicky?

Ano, projekt obnovy parčíku je umístěn na obcan/architektonicka-soutez-lavka-pres-reku-lubinu/

Dotaz č. 7:

Je možné novým návrhem zasahovat i do okolí lávky (např.  břehy, náplavka, parčík, přístupové cesty)? Popřípadě v jakém rozsahu?

V ustanovení 2.1 Soutěžních podmínek je uvedeno, že “Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-konstrukčního řešení nové lávky přes řeku Lubinu v Příboře v místě stávající ocelové lávky, která je ze stavebně-technického hlediska již nevyhovující. Návrh by měl definovat tvarové a konstrukční řešení lávky a napojení lávky na stávající přístupové komunikace. …“ (konec citace)

Vyhlašovatel připouští zásah do okolí lávky s tím, že budou dodrženy soutěžní podmínky, zejména respektovány širší vazby v okolí lávky.

Dotaz č. 8:

Lze změnit půdorysné umístění nově navržené lávky oproti stávajícímu umístění?

V ustanovení 2.1 Soutěžních podmínek je uvedeno, že “Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-konstrukčního řešení nové lávky přes řeku Lubinu v Příboře v místě stávající ocelové lávky, která je ze stavebně-technického hlediska již nevyhovující. Návrh by měl definovat tvarové a konstrukční řešení lávky a napojení lávky na stávající přístupové komunikace. …“ (konec citace)

Vyhlašovatel požaduje, aby řešení nové lávky bylo situováno do stejného místa (lokality, prostoru), kde se nyní nachází stávající lávka.

Dotaz č. 9:

Ve vyjádření Povodí Odry je požadavek na minimální výšku spodní hrany 0,5m nad Q100. Dle ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“ je však požadavek přísnější (Q100+1m). Dotaz tedy zní: Máme se v návrhu držet požadavku Povodí Odry, přestože neodpovídá požadavkům ČSN 736201?

Řešená lávka přes řeku Lubinu v Příboře je v souladu s ustanoveními ČSN 736201, kapitola 12.2.5, zařazena do 3. návrhové kategorie mostních objektů. Pro tuto návrhovou kategorii uvádí ČSN 736201 minimální volnou výšku 0,5 m nad hladinou Q100 (viz Tabulka 12.1.).

Tento údaj odpovídá požadavku ve vyjádření Povodí Odry, kde je rovněž uvedeno 0,5 m nad Q100.