Navigace

Obsah

Aktuální informace

architektonická soutěž

Lávka přes řeku Lubinu v příboře

 

30.09.2016

Veřejná výstava soutěžních návrhů

Veřejná výstava všech soutěžních návrhů byla zpřístupněna v sobotu 3. září 2016 u příležitosti slavnostního otevření zrekonstruovaného Kulturního domu v Příboře na Lidické ulici. Návrhy byly vystaveny ve vstupní hale a přilehlém velkém salónku, kde si je po dobu trvání výstavy do neděle 11.9. prohlédlo více než 800 návštěvníků.

Fotografie z výstavy jsou zveřejněny na webových stránkách města.

02.05.2016

Veřejná výstava soutěžních návrhů

Veřejná výstava soutěžních návrhů se uskuteční v nově zrekonstruovaných prostorech Kulturního domu v Příboře u příležitosti jeho slavnostního otevření na začátku září tohoto roku. Výstava bude součástí Dnů evropského kulturního dědictví (EHD), kdy si město Příbor mj. připomene 1. místo v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ, za které získalo titul Historické město roku 2015.

S podrobnými informacemi o veřejné výstavě soutěžních návrhů Vás včas seznámíme.

30.03.2016

Rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách, vyplacení cen a odměn

K průběhu soutěže byly podány 2 námitky, vyhlašovatel ani jedné námitce nevyhověl. Autoři námitek byli upozorněni na možnost podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu České komory architektů, a to do 5-ti dnů od doručení rozhodnutí o námitkách (autoři námitek si převzali rozhodnutí dne 10.03.2016, resp. 14.03.2016).

V úterý 22.03.2016 bylo potvrzeno, že k tomuto dni nebyl předsedovi Stavovského soudu ČKA ve věci architektonické soutěže „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ podán účastníky této soutěže návrh na zahájení rozhodčího řízení.

Na základě výše uvedeného vyhlašovatel neprodleně zahájil kroky nezbytné k proplacení finančních cen a odměn autorům předmětných soutěžních návrhů.

26.02.2016

Uplynutí lhůty pro podání námitek

V pondělí 29.02.2016 uplyne účastníkovi, který si převzal oznámení výsledků soutěže jako poslední ze všech účastníků, 15-denní lhůta pro podání zdůvodněné námitky vůči úkonům vyhlašovatele a vůči formálnímu postupu poroty.

Podané námitky budou následně v plném rozsahu přezkoumány vyhlašovatelem ve spolupráci s porotou. Písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám bylo vyhověno či nikoliv, bude odesláno do 10 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

10.02.2016

Oznámení výsledků soutěže, zveřejnění návrhů

Ve středu 03.02.2016 byly výsledky soutěže oznámeny všem účastníkům, a to rozesláním protokolu o průběhu soutěže na kontaktní adresy, které uvedli jednotliví účastníci. Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení výsledků podat vyhlašovateli zdůvodněné námitky vůči úkonům vyhlašovatele a vůči formálnímu postupu poroty.

Podané námitky budou shromážděny a následně v plném rozsahu přezkoumány vyhlašovatelem ve spolupráci s porotou. Písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám bylo vyhověno či nikoliv, bude odesláno do 10 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Ve středu 10.02.2016 byly všechny soutěžní návrhy zveřejněny na webových stránkách vyhlašovatele.

29.01.2016

Vyhodnocení soutěže

Zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se uskutečnilo v pondělí 18.01.2016. O podklady k soutěži zažádalo celkem 71 zájemců, do soutěže bylo odevzdáno celkem 29 návrhů.

Ve čtvrtek 28.01.2016 na 12. zasedání Zastupitelstva města Příbora bylo přijato rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu formou usnesení tohoto nejvyššího orgánu města jako vyhlašovatele.

Rovněž byla přijata usnesení o udělení dalších cen a odměn v soutěži (předmětná usnesení jsou uvedena níže). Všechna usnesení byla přijata v souladu s rozhodnutím poroty.

Všem účastníkům bude rozeslán Protokol o průběhu soutěže, a to do 5 pracovních dní od písemného vydání usnesení ze 12. zasedání Zastupitelstva města Příbora.

Oceněným a odměněným autorským týmům blahopřejeme.

Všem účastníkům děkujeme za jejich účast v soutěži, protože každý odevzdaný návrh přispívá k naplnění podstaty architektonické soutěže.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Příbora ze dne 28.01.2016, přijatá k bodu programu č. 12/07/01   Lávka přes řeku Lubinu v Příboře – vyhodnocení architektonické soutěže

12/07/01/01Rozhodlo v souladu s doporučením soutěžní poroty o udělení 1. ceny v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 19 autorskému týmu Ing. arch. Marek Blank, Ing. Petr Tej, Ph.D., a Ing. Vítězslav Vacek CSc.

12/07/01/03 Rozhodlo o udělení 2. ceny v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 12 autorskému týmu Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Kamil Měrka, Ing. arch. Tomáš Kozel, Ing. arch. Petra Holubová, Ing. arch. et Ing. František Denk, Ph.D., a Ing. Ondřej Paulát.

12/07/01/04 Rozhodlo o udělení 3. ceny v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 24 autorskému týmu Link projekt s.r.o., zastoupené Ing. Petrem Damkem, a Ing. arch. Michal Palaščák.

12/07/01/05 Rozhodlo o udělení odměny s pochvalou ve výši 6.000,- Kč v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 16 autorskému týmu Ing. arch. Vojtěch Sosna, doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. Jan Seifert a Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

12/07/01/06 Rozhodlo o udělení odměny ve výši 3.500,- Kč v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 13 autorskému týmu Ing. Jan Blažek, Ing. arch. Tomáš Hanák, MArq. Jan Šrámek a akad. arch. Michal Šrámek.

12/07/01/07  Rozhodlo o udělení odměny ve výši 3.500,- Kč v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 17 autorskému týmu MDS PROJEKT, s.r.o., zastoupené Ing. Janem Bursou, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl a Ing. arch. Martin Prokš.

12/07/01/08  Rozhodlo o udělení odměny ve výši 3.500,- Kč v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 21 MgA. Vítu Šimkovi.

12/07/01/09  Rozhodlo o udělení odměny ve výši 3.500,- Kč v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 28 společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., zastoupené Ing. arch. Ondřejem Klimkem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.01.2016

Kontrola soutěžních návrhů přezkušovatelem a vyhodnocení soutěže

V souladu se soutěžními podmínkami byl ve středu 06.01.2016 v 17 hodin ukončen příjem soutěžních návrhů.

Přezkušovatel soutěžních návrhů Ing. arch. Ondřej Pšenčík provedl dne 07.01.2016 kontrolu odevzdaných návrhů.

Zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů je svoláno na pondělí 18.01.2016.

Zasedání Zastupitelstva města Příbora, na kterém by mělo být přijato rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu formou usnesení tohoto nejvyššího orgánu města jako vyhlašovatele, je naplánováno na čtvrtek 28.01.2016.

27.11.2015

Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími a vyhodnocení soutěže

V souladu se soutěžními podmínkami je datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími stanoven na 06.01.2016 do 17 hodin.

Zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů a následné rozhodnutí Zastupitelstva města Příbora o výběru nejvhodnějšího návrhu je předběžně stanoveno na druhou polovinu měsíce ledna 2016. Přesné termíny konání obou jednání budou po jejich potvrzení zveřejněny.

27.11.2015

Zveřejnění odpovědí na dotazy k předmětu soutěže

Odpovědi na dotazy k předmětu soutěže byly zveřejněny na webových stránkách vyhlašovatele a rovněž na profilu vyhlašovatele.

V rámci dotazů k předmětu soutěže byla mj. zveřejněna projektová dokumentace úprav přilehlého parčíku u lávky přes řeku Lubinu.

18.11.2015

Shromáždění dotazů k předmětu soutěže

Byly shromážděny dotazy soutěžících k předmětu soutěže. Tyto byly v souladu se soutěžními podmínkami následně podstoupeny zástupcům vyhlašovatele a členům poroty ke zpracování odpovědí.

22.10.2015

Změna kontaktních údajů
 
Sekretář soutěže

Jméno/Název:                                 Ing. arch. Petra Chromek, MÚ Příbor, Odbor rozvoje města

Adresa/Sídlo:                                   náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58  Příbor

Tel/fax:                                             +420 556 455 421, +420 731 130 863

E-mail:                                              chromek@pribor-mesto.cz

Z důvodu nemoci uvádíme náhradní kontakty:

Jméno/Název:                                 Ing. Jaroslav Venzara, MÚ, Odbor rozvoje města

Adresa/Sídlo:                                   náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58  Příbor

Tel/fax:                                             + 420 556 455 420, +420 731 130 860

E-mail:                                              venzara@pribor-mesto.cz

22.10.2015

Vyhlášení soutěže, zveřejnění soutěžních podmínek

19.10.2015

Osvědčení o regulérnosti soutěžních podmínek, Česká komora architektů, č.j. 1220-2015/Šp/Ze