Navigace

Obsah

Hlasovací lístek je odlišných než u jiných voleb, neboť obsahuje všechny kandidující subjekty a také může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text „Pokračování na 2. straně“.

Ve volbách do Zastupitelstva města Příbora se volí 23 členů zastupitelstva.

 

Volič může označit hlasovací lístek, a tím dát hlas vybraným kandidátům, několika způsoby:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
  3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva města.

 

Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky stejně jako hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

 

Hlas voliče je neplatný v těchto případech:

  1. jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
  2. označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu,
  3. označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána,
  4. jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
  5. jestliže je hlasovací lístek přetržen,
  6. je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

 

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

 

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Autor: JUDr. Rostislav Michálek

Další informace o způsobu hlasování

JAK SE POSUZUJÍ HLASOVACÍ LÍSTKY