Navigace

Obsah

Územní plán

Textová část

 

Grafická část

 

Územní plán Příbora je pořízen pro celé správní území , tj. pro katastrální území Příbor, Klokočov u Příbora, Hájov a Prchalov. Stanovuje pro řešené území urbanistickou koncepci, tedy základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot a plošného a prostorového uspořádání území, dále koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.

Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Územní plán byl pořizován v letech 2010-2012. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem města Příbora dne 19.5.2011 usnesením č. 5/8/3/2.

Územní plán Příbora byl vydán Zastupitelstvem města Příbora na jeho 18. zasedání, konaném dne 13.12.2012, usnesením č. 18/7/1/3. Účinnosti nabyl dne 30.12.2012.

Územní plán zpracovalo Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava - Poruba, Ing. arch. Vladimíra Fusková.

Pořizovatelem územního plánu Příbora je Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, tel. 556 455 459, 556 455 450.

Úplná dokumentace územního plánu Příbora je přístupna veřejnosti k nahlédnutí u pořizovatele - Městský úřad Příbor, odbor investic, rozvoje a správy majetku města, náměstí Sigmunda Freuda 19, 2.NP, dveře č. 250, 742 58 Příbor, tel. 556 455 459, 556 455 450.