Navigace

Obsah

Dotační programy v MPR

Informace o pravidelných dotačních programech v oblasti památkové péče v Příboře

Vážení občané, vlastníci nemovitých kulturních památek, vlastníci objektů na území Městské památkové rezervace Příbor a vlastníci historicky cenných objektů i mimo Městskou památkovou rezervaci Příbor, rádi bychom Vám přiblížili pravidelné dotační programy v oblasti památkové péče v Příboře.
Mnozí z Vás se již jistě s některým z dotačních titulů setkali, ale i těm bychom chtěli
poskytnout souhrnné informace o termínech, možnostech i podmínkách získání finančních příspěvků. Na území Příbora každoročně probíhají dva dotační tituly. Jedná se o „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ Ministerstva kultury a o příspěvkový program města Příbora z rozpočtu města Příbora.

(Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón“ (dále jen „Program“)

Tento dotační program se vztahuje pouze na nemovité kulturní památky a movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, které se nacházejí na území Městské památkové rezervace Příbor. Je vyhlašován Ministerstvem kultury zpravidla v září roku předcházejícího plánované obnově památky. Přihlášky – anketní dotazníky jsou přijímány do konce října. Přihlášku (anketní dotazník) je možné vyzvednout na MÚ Příbor, Odboru investic a správy majetku. K ní je nutné doložit závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánu a památkové péče), příslušné povolení stavebního úřadu - MÚ Příbor (sdělení k ohlášení prací nebo stavební povolení, popřípadě nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích), přesný popis obnovy, celkové náklady na obnovu (v případě, že se jedná o akce obnovy většího rozsahu, tj. s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více, je potřeba akci doplnit propočtem – odhadem nákladů projektanta nebo stavební firmy, jinak nebude akce přijata) a fotografie současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v následujícím roce prováděny stavební práce. Přibližně v únoru následujícího roku Ministerstvo kultury rozdělí dotace jednotlivým městům. Město následně vyzve jednotlivé žadatele o dotaci o sdělení informací o aktuálním stavu připravenosti plánované obnovy a o doložení dokladů pro zpracování souhrnného přehledu (smlouva o dílo, rozpočet prací, povolení k restaurování, atd.). Zpravidla
do konce března je nutné souhrnné přehledy a podklady zaslat na Ministerstvo kultury. V letních měsících je dotace vyhodnocena a přidělena ministerstvem. Poté je s žadateli uzavřena Smlouva o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků. Z „Programu“ lze získat maximálně 50% celkových uznatelných nákladů, spoluúčast města na akci obnovy je 10% celkových uznatelných nákladů. V případě restaurování lze získat až 100 % nákladů. Minimální příspěvek MK v tomto programu na akci obnovy je 50.000,00 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pouze na zachování památkové podstaty objektu a Ministerstvo kultury každý rok vydává přehled uznatelných a neuznatelných výdajů v Programu. Po provedení obnovy musí být do konce příslušného roku předány všechny podklady k vyúčtování dotace. Termíny a podmínky tohoto dotačního titulu se mohou v jednotlivých letech dle požadavků ministerstva kultury mírně měnit.

Program regenerace MPR pro rok 2019

Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2019

Úplné znění zásad

 

Program Dědictví města Příbora – příspěvkový program z rozpočtu města Příbora byl aktualizován usnesením ZM dne 28.03.2017.

V rámci tohoto dotačního programu mohou být poskytnuty příspěvky vlastníkům domů, které se nacházejí na území MPR Příbor, výjimečně vlastníkům objektů historicky cenných i mimo MPR. O zařazení těchto objektů rozhoduje zastupitelstvo města.

Příspěvky lze poskytnout na práce související:
a) vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně výměna kopií oken, dveří, výkladců a vrat, výměna klempířských prvků, střešní krytiny) v souladu se závazným stanoviskem výkonného orgánu památkové péče;

  1. statickým zabezpečením objektu;
  2. opravou krovu, komínových těles;
  3. opravou drobné památky – boží muka, socha, kříž, aj.;
  4. opravou ohradní a opěrné zdi.


Žádost o příspěvek musí být doručena na MÚ Příbor do 30.04.2019.

 

Výše příspěvku nepřekročí 50% prokázaných nákladů nezbytně nutných na zachování
památkové podstaty objektu a o poskytnutí příspěvku rozhoduje příslušný orgán města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

V případě dotazů kontaktujte prosím MÚ Příbor, Odbor investic a správy majetku, náměstí Sigmunda Freuda 19, kontaktní osoba Ing. arch. Renata Šablaturová, 2. patro, kancelář č. 12, tel. 556 455 452, e-mail: sablaturova@pribor-mesto.cz.

Program Dědictví města Příbora

Aktualizovaná pravidla

Žádost o poskytnutí finačního příspěvku

Žádost o proplacení finančního příspěvku

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Příbora z programu Dědictví

Žádost o vydání závazného stanoviska